11G口琴全套培训学习视频+电子书教程百度网盘资源合集

├─口琴学习教程 [文件夹大小:11.11 GB 子文件夹数: 27 子文件数: 0]
1│ ├─张晓松 – 十孔口琴教学视频 [文件夹大小:104.87 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 7]
2│ │ │ 运舌法技巧和一个爱尔兰的曲子.flv (17.15 MB)
2│ │ │ 压音技巧
2│ │ │ 压音技巧
2│ │ │ 口琴讲座3
2│ │ │ 口琴讲座2
2│ │ │ 口琴讲座1
2│ │ │ 第一把位.flv (17.12 MB)
1│ ├─张晓松 – 布鲁斯口琴教程 – 入门教程 [文件夹大小:27.06 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 52]
2│ │ │ 《蓝调口琴入门教程》(张晓松).pdf (1.1 MB)
2│ │ │ 1-12-8 dancing race120.mp3 (692.22 KB)
2│ │ │ 1-12-7 little waltz.mp3 (690.94 KB)
2│ │ │ 1-12-6.mp3 (221.8 KB)
2│ │ │ 1-12-5.mp3 (171.8 KB)
2│ │ │ 1-12-4.mp3 (197.43 KB)
2│ │ │ 1-12-3.mp3 (123.02 KB)
2│ │ │ 1-12-2.mp3 (134.78 KB)
2│ │ │ 1-12-1.mp3 (37.77 KB)
2│ │ │ 1-11-5.mp3 (249.37 KB)
2│ │ │ 1-11-4.mp3 (147.11 KB)
2│ │ │ 1-11-3.mp3 (388.13 KB)
2│ │ │ 1-11-2.mp3 (185.12 KB)
2│ │ │ 1-11-1.mp3 (120.27 KB)
2│ │ │ 1-10-4 moutain far away back.mp3 (1.56 MB)
2│ │ │ 1-10-3 moutain far away.mp3 (1.56 MB)
2│ │ │ 1-10-2.mp3 (66.28 KB)
2│ │ │ 1-10-1.mp3 (52.23 KB)
2│ │ │ 1-09-7 oh susana back.mp3 (1.15 MB)
2│ │ │ 1-09-6 oh susana.mp3 (785.93 KB)
2│ │ │ 1-09-5.mp3 (223.86 KB)
2│ │ │ 1-09-4.mp3 (166.06 KB)
2│ │ │ 1-09-3.mp3 (189.68 KB)
2│ │ │ 1-09-2.mp3 (15.87 KB)
2│ │ │ 1-09-1.mp3 (16.72 KB)
2│ │ │ 1-08-2.mp3 (307.67 KB)
2│ │ │ 1-08-1.mp3 (130.79 KB)
2│ │ │ 1-07-4 lost memory back.mp3 (1.48 MB)
2│ │ │ 1-07-3 lost memory.mp3 (1.48 MB)
2│ │ │ 1-07-2 down by the sally garden back.mp3 (1.75 MB)
2│ │ │ 1-07-1 down by the sally garden.mp3 (1.76 MB)
2│ │ │ 1-06-7.mp3 (187.33 KB)
2│ │ │ 1-06-6.mp3 (233 KB)
2│ │ │ 1-06-5.mp3 (162.02 KB)
2│ │ │ 1-06-4.mp3 (147.51 KB)
2│ │ │ 1-06-3.mp3 (297.51 KB)
2│ │ │ 1-06-2.mp3 (248.79 KB)
2│ │ │ 1-06-1.mp3 (216.85 KB)
2│ │ │ 1-05-3 love me tender back.mp3 (2.17 MB)
2│ │ │ 1-05-2 love me tender.mp3 (2.18 MB)
2│ │ │ 1-05-1.mp3 (334.67 KB)
2│ │ │ 1-04-2 songbie back.mp3 (1.33 MB)
2│ │ │ 1-04-1 songbie.mp3 (1.33 MB)
2│ │ │ 1-03-6.mp3 (108.14 KB)
2│ │ │ 1-03-5.mp3 (177.02 KB)
2│ │ │ 1-03-4.mp3 (192.11 KB)
2│ │ │ 1-03-3.mp3 (99.45 KB)
2│ │ │ 1-03-2.mp3 (117.02 KB)
2│ │ │ 1-03-1.mp3 (101.71 KB)
2│ │ │ 1-02-3.mp3 (369.88 KB)
2│ │ │ 1-02-2.mp3 (53.96 KB)
2│ │ │ 1-02-1.mp3 (52.36 KB)
1│ ├─十孔口琴入门知识 [文件夹大小:5.42 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 9]
2│ │ │ 认识口琴.pdf (965.62 KB)
2│ │ │ 口琴选购指南.pdf (1.04 MB)
2│ │ │ 口琴使用与保养.pdf (132.13 KB)
2│ │ │ 口琴基础乐理.pdf (997.66 KB)
2│ │ │ 口琴构造与材质.pdf (312.46 KB)
2│ │ │ 口琴的分类.pdf (867.02 KB)
2│ │ │ 口琴初学必读.pdf (135.32 KB)
2│ │ │ 简谱知识.pdf (250.28 KB)
2│ │ │ 关于二孔吸音(压音技巧).pdf (824.85 KB)
1│ ├─轻松自学口琴 24孔视频教学 [文件夹大小:307.5 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 8]
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD8 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (86.82 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD7 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (63.47 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD6 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (9.99 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD5 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (25.21 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD4 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (3.39 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD3 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (52.2 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD2 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (63.49 MB)
2│ │ │ 轻松自学口琴DVD1 从零学口琴 复音口琴教学 24孔口琴教材 学口琴_标清.flv (2.94 MB)
1│ ├─轻松自学口琴 [文件夹大小:3.87 GB 子文件夹数: 2 子文件数: 0]
2│ │ ├─口琴伴奏音频 [文件夹大小:467.78 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 21]
3│ │ │ │ 星之所在(有主旋).MP3 (3.09 MB)
3│ │ │ │ 星之所在.WAV (34.07 MB)
3│ │ │ │ 我真的受伤了.WAV (32.75 MB)
3│ │ │ │ 我真的受伤了(带主旋律).MP3 (2.98 MB)
3│ │ │ │ 说好的幸福呢 (伴奏).WAV (41.74 MB)
3│ │ │ │ 说好的幸福.MP3 (3.79 MB)
3│ │ │ │ 如果我现在(带主旋律).MP3 (4.06 MB)
3│ │ │ │ 如果我现在.WAV (44.66 MB)
3│ │ │ │ 那些花儿(带主旋律).MP3 (4.69 MB)
3│ │ │ │ 那些花儿.WAV (51.67 MB)
3│ │ │ │ 蓝莲花.WAV (44.21 MB)
3│ │ │ │ 蓝莲花.MP3 (4.02 MB)
3│ │ │ │ 口琴波尔卡伴奏106.WAV (21.9 MB)
3│ │ │ │ 菊花台.WAV (50.07 MB)
3│ │ │ │ 菊花台.MP3 (4.55 MB)
3│ │ │ │ 单簧管波尔卡伴奏.MP3 (1.94 MB)
3│ │ │ │ 比利蒂斯之恋4.WAV (36.76 MB)
3│ │ │ │ 北京欢迎你(带主旋).MP3 (3.3 MB)
3│ │ │ │ 北京欢迎你.WAV (36.34 MB)
3│ │ │ │ 爱尔兰画眉(带主旋).MP3 (3.43 MB)
3│ │ │ │ 爱尔兰画眉.WAV (37.78 MB)
2│ │ ├─VIDEO_TS [文件夹大小:3.41 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 8]
3│ │ │ │ VTS_07_1.VOB (803.44 MB)
3│ │ │ │ VTS_06_1.VOB (494.88 MB)
3│ │ │ │ VTS_05_1.VOB (77.49 MB)
3│ │ │ │ VTS_04_1.VOB (473.65 MB)
3│ │ │ │ VTS_03_2.VOB (66.3 MB)
3│ │ │ │ VTS_03_1.VOB (1023.83 MB)
3│ │ │ │ VTS_02_1.VOB (489.9 MB)
3│ │ │ │ VTS_01_1.VOB (60.53 MB)
1│ ├─奇美口琴视频教学 [文件夹大小:3.83 GB 子文件夹数: 0 子文件数: 4]
2│ │ │ 04 奇美口琴-飞跃篇.mp4 (774.34 MB)
2│ │ │ 03 奇美口琴-提升篇.mp4 (671.86 MB)
2│ │ │ 02 奇美口琴-渐进篇.mp4 (1.28 GB)
2│ │ │ 01 奇美口琴-入门篇.mp4 (1.14 GB)
1│ ├─蓝调口琴网教程整理 [文件夹大小:174.29 MB 子文件夹数: 12 子文件数: 0]
2│ │ ├─第一课、选择口琴 [文件夹大小:184.5 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
3│ │ │ │ 第一课、选择口琴.doc (184.5 KB)
2│ │ ├─第五课、高音部分音阶 [文件夹大小:27.39 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 一把位高音部分和手部动作.flv (13.6 MB)
3│ │ │ │ 练习一.wav (1.36 MB)
3│ │ │ │ 练习曲《love me tender》示范音.wav (6.09 MB)
3│ │ │ │ 第五课、高音部分音阶.doc (295 KB)
3│ │ │ │ 《love me tender》伴奏.wav (6.06 MB)
2│ │ ├─第四课、练习曲《送别》 [文件夹大小:7.68 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
3│ │ │ │ 练习曲《送别》示范.wav (3.52 MB)
3│ │ │ │ 第四课、练习曲《送别》.doc (350.5 KB)
3│ │ │ │ 《送别》伴奏.wav (3.81 MB)
2│ │ ├─第十一课、多孔单音和八度音奏法 [文件夹大小:3.56 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 6]
3│ │ │ │ 中音和高音的部分八度音阶.wav (772.67 KB)
3│ │ │ │ 所有吹气八度音示范.wav (1.14 MB)
3│ │ │ │ 多孔单音音阶.wav (416.11 KB)
3│ │ │ │ 第一孔和第四孔的八度音示范.wav (682.11 KB)
3│ │ │ │ 第四孔和第八孔的吸气八度音示范.wav (518.48 KB)
3│ │ │ │ 第十一课、多孔单音和八度音奏法.doc (88 KB)
2│ │ ├─第十课、滑动装饰音 [文件夹大小:8.8 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 技术要领示范一.wav (386.36 KB)
3│ │ │ │ 技术要领示范二.wav (347.42 KB)
3│ │ │ │ 第十课、滑动装饰音.doc (64 KB)
3│ │ │ │ 《mountain faraway》示范音.wav (4.03 MB)
3│ │ │ │ 《mountain faraway》伴奏.wav (3.99 MB)
2│ │ ├─第十二课、一把位的舌堵伴奏 [文件夹大小:7.09 MB 子文件夹数: 2 子文件数: 3]
3│ │ │ ├─前伴奏 [文件夹大小:1.75 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 4]
4│ │ │ │ │ 中音音阶.wav (725.86 KB)
4│ │ │ │ │ 练习步骤.wav (437.11 KB)
4│ │ │ │ │ 4孔吸气示范.wav (433.61 KB)
4│ │ │ │ │ 4孔吹气示范.wav (192.54 KB)
3│ │ │ ├─后伴奏 [文件夹大小:1.33 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
4│ │ │ │ │ 后伴奏中音音阶.wav (728.92 KB)
4│ │ │ │ │ 后伴奏示范.wav (630.48 KB)
3│ │ │ │ 第十二课、一把位的舌堵伴奏.doc (85 KB)
3│ │ │ │ 《Little Waltz》示范.wav (1.92 MB)
3│ │ │ │ 《dancing race》示范.wav (2.01 MB)
2│ │ ├─第三课、中音音阶及嘴唇的移动 [文件夹大小:51.22 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 7]
3│ │ │ │ 一把位大调七声音阶.flv (47.84 MB)
3│ │ │ │ 练习一、音阶上行.wav (541.67 KB)
3│ │ │ │ 练习五、下行.wav (742.48 KB)
3│ │ │ │ 练习四、上行.wav (989.23 KB)
3│ │ │ │ 练习六、试着加快速度.wav (471.23 KB)
3│ │ │ │ 练习二、音阶下行.wav (675.98 KB)
3│ │ │ │ 第三课、中音音阶及嘴唇的移动.doc (49.5 KB)
2│ │ ├─第七课、两个一把位练习曲 [文件夹大小:21.19 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 第七课、两个一把位练习曲.doc (111.5 KB)
3│ │ │ │ 《lost memory》示范音.wav (5.55 MB)
3│ │ │ │ 《lost memory》伴奏.wav (5.55 MB)
3│ │ │ │ 《down by the sally garden》示范.wav (5.03 MB)
3│ │ │ │ 《down by the sally garden》伴奏.wav (4.94 MB)
2│ │ ├─第六课、持琴姿势、手震音、手哇音 [文件夹大小:5.05 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 8]
3│ │ │ │ 四孔手震音示范.wav (719.73 KB)
3│ │ │ │ 手震音柔和风格.wav (1.02 MB)
3│ │ │ │ 手震音夸张风格.wav (481.73 KB)
3│ │ │ │ 手哇音四孔示范.wav (540.79 KB)
3│ │ │ │ 手哇音柔和风格.wav (775.29 KB)
3│ │ │ │ 手哇音夸张风格.wav (625.67 KB)
3│ │ │ │ 第六课、持琴姿势、手震音、手哇音.doc (193.5 KB)
3│ │ │ │ 《love me tender》手震音示范.wav (790.61 KB)
2│ │ ├─第九课、吐音 [文件夹大小:21.15 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 9]
3│ │ │ │ 新建 Microsoft Office Word 文档.doc (64 KB)
3│ │ │ │ 四孔吸气示范.wav (147.92 KB)
3│ │ │ │ 四孔吹气示范.wav (237.61 KB)
3│ │ │ │ 练习一.wav (808.54 KB)
3│ │ │ │ 练习三.wav (1.01 MB)
3│ │ │ │ 练习二.wav (675.54 KB)
3│ │ │ │ 布鲁斯口琴视频教学(三)吐音技巧_标清.flv (13.87 MB)
3│ │ │ │ 《oh susana》示范音.wav (2.2 MB)
3│ │ │ │ 《oh susana》伴奏.wav (2.18 MB)
2│ │ ├─第二课吹响单音 [文件夹大小:19.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 课后练习示范.mp3 (215.15 KB)
3│ │ │ │ 吹响单音.doc (30 KB)
3│ │ │ │ (一)单音技巧.flv (18.8 MB)
3│ │ │ │ 4孔do音2.mp3 (34.62 KB)
3│ │ │ │ 4孔do音.mp3 (30.48 KB)
2│ │ ├─第八课、低音部分音阶 [文件夹大小:1.88 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
3│ │ │ │ 第八课、低音部分音阶.doc (56.5 KB)
3│ │ │ │ 低音音阶示范.wav (610.79 KB)
3│ │ │ │ 低音音阶练习.wav (1.23 MB)
1│ ├─口琴资料合集 [文件夹大小:66.34 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 8]
2│ │ ├─口琴考级曲谱 [文件夹大小:7.47 MB 子文件夹数: 12 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─梁祝 [文件夹大小:400.13 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
4│ │ │ │ │ 20100419092721240.jpg (32.98 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092659982.jpg (90.25 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092638424.jpg (88.2 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092617852.jpg (99.51 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092542695.jpg (89.18 KB)
3│ │ │ ├─9、考级九级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
4│ │ │ │ │ 20100704032416829.jpg (92.19 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031954247.jpg (88.13 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031509988.jpg (73.13 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031306877.jpg (101.67 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030906317.jpg (79.53 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030626869.jpg (66.78 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030348135.jpg (135.07 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030006637.jpg (76.49 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025801655.jpg (52.81 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025556734.jpg (91.56 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025004257.jpg (97.93 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704024604754.jpg (60.96 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704024213575.jpg (111.72 KB)
3│ │ │ ├─8、考级八级曲谱 [文件夹大小:930.82 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
4│ │ │ │ │ 20100702114254916.jpg (135.87 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113833491.jpg (67.72 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113659870.jpg (54.67 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113423165.jpg (80.05 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113143510.jpg (86.36 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112655272.jpg (70.43 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112359367.jpg (84 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112032786.jpg (83.03 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111654914.jpg (98.03 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111431147.jpg (89.73 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111125875.jpg (80.92 KB)
3│ │ │ ├─7、考级七级曲谱 [文件夹大小:1.02 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 20100702110958437.jpg (79.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702110655631.jpg (70.47 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105754214.jpg (89.83 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105516442.jpg (92.34 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105156525.jpg (118.92 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104755248.jpg (132.5 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104210360.jpg (49.29 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104023343.jpg (94.31 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702103316912.jpg (118.25 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102910897.jpg (58.55 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102439792.jpg (66.57 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102005991.jpg (76.12 KB)
3│ │ │ ├─6、考级六级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 16]
4│ │ │ │ │ 20100702101521388.jpg (23.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702101300689.jpg (63.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702101024304.jpg (44.1 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100744998.jpg (79.11 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100444371.jpg (79.92 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100239458.jpg (79 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100047184.jpg (87.91 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095831293.jpg (56.57 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095449779.jpg (67.68 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095038682.jpg (89.89 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702094851274.jpg (89.32 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093956378.jpg (84.76 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093802818.jpg (84.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093326691.jpg (41.38 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093123751.jpg (92.82 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702092621803.jpg (66.44 KB)
3│ │ │ ├─5、考级五级曲谱 [文件夹大小:844.9 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 20100702092257325.jpg (58.59 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702092042344.jpg (57.48 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702091903261.jpg (55.6 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702091636763.jpg (76.16 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701044001116.jpg (51.96 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043701660.jpg (70.52 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043531850.jpg (69.09 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043325682.jpg (81.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042953453.jpg (107.8 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042754694.jpg (81.32 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042533993.jpg (69.46 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042205918.jpg (65.28 KB)
3│ │ │ ├─4、考级四级曲谱 [文件夹大小:701.05 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
4│ │ │ │ │ 20100701041841529.jpg (50.43 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041616521.jpg (77.26 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041338136.jpg (52.78 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041046458.jpg (48.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040841168.jpg (59.16 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040556671.jpg (67.04 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040425544.jpg (66.75 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040231303.jpg (65.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040012661.jpg (77.09 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701035756493.jpg (74.04 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701035633109.jpg (62.39 KB)
3│ │ │ ├─3、考级三级曲谱 [文件夹大小:257.32 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 4]
4│ │ │ │ │ 20100701034532683.jpg (69.42 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034523974.jpg (57.37 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034514677.jpg (63.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034505660.jpg (67.29 KB)
3│ │ │ ├─2、考级二级曲谱 [文件夹大小:121.01 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
4│ │ │ │ │ 20100701033835638.jpg (55.15 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033826148.jpg (65.85 KB)
3│ │ │ ├─1、考级一级曲谱 [文件夹大小:184.35 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
4│ │ │ │ │ 20100701033407268.jpg (59.83 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033344777.jpg (42.21 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033341527.jpg (82.31 KB)
3│ │ │ ├─12、考级十二级曲谱 [文件夹大小:0 Byte 子文件夹数: 0 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─10、考级十级曲谱 [文件夹大小:903.59 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
4│ │ │ │ │ 20100704042008153.jpg (69.2 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704041633873.jpg (103.12 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704041040691.jpg (104.41 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704040648167.jpg (48.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704040223444.jpg (115.53 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704035723844.jpg (76.07 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704035137221.jpg (103.46 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704034837675.jpg (108.55 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704033813529.jpg (105.42 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704033027777.jpg (69.19 KB)
2│ │ │ 音乐知识之五线谱.doc (112 KB)
2│ │ │ 学习五线谱(初学者专用).pdf (1.66 MB)
2│ │ │ 学习五线谱(初学者专用).doc (1.51 MB)
2│ │ │ 新概念乐理教程——五线谱、简谱—起学.pdf (4.54 MB)
2│ │ │ 口琴资料合集(压缩版).zip (47.89 MB)
2│ │ │ 口琴培训教材++附中小学生口琴曲28首.pdf (1.78 MB)
2│ │ │ 口琴吹奏法.doc (284 KB)
2│ │ │ 24孔复音口琴教程.doc (1.1 MB)
1│ ├─口琴学习资料 [文件夹大小:297.01 MB 子文件夹数: 4 子文件数: 0]
2│ │ ├─美国名师教你学口琴 [文件夹大小:150.77 MB 子文件夹数: 2 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─课本 [文件夹大小:92.92 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 65]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 封面2.gif (194.3 KB)
4│ │ │ │ │ 封面.gif (1.54 MB)
4│ │ │ │ │ 封底.gif (1.44 MB)
4│ │ │ │ │ 60.gif (1.32 MB)
4│ │ │ │ │ 59.gif (1.26 MB)
4│ │ │ │ │ 58.gif (1.46 MB)
4│ │ │ │ │ 57.gif (1.4 MB)
4│ │ │ │ │ 56.gif (1.43 MB)
4│ │ │ │ │ 55.gif (1.4 MB)
4│ │ │ │ │ 54.gif (1.34 MB)
4│ │ │ │ │ 53.gif (1.37 MB)
4│ │ │ │ │ 52.gif (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 51.gif (1.51 MB)
4│ │ │ │ │ 50.gif (1.34 MB)
4│ │ │ │ │ 49.gif (1.47 MB)
4│ │ │ │ │ 48.gif (1.41 MB)
4│ │ │ │ │ 47.gif (1.5 MB)
4│ │ │ │ │ 46.gif (1.34 MB)
4│ │ │ │ │ 45.gif (1.49 MB)
4│ │ │ │ │ 44.gif (1.43 MB)
4│ │ │ │ │ 43.gif (1.43 MB)
4│ │ │ │ │ 42.gif (1.37 MB)
4│ │ │ │ │ 41.gif (1.39 MB)
4│ │ │ │ │ 40.gif (1.42 MB)
4│ │ │ │ │ 39.gif (1.38 MB)
4│ │ │ │ │ 38.gif (1.39 MB)
4│ │ │ │ │ 37.gif (1.38 MB)
4│ │ │ │ │ 36.gif (1.54 MB)
4│ │ │ │ │ 35.gif (1.51 MB)
4│ │ │ │ │ 34.gif (1.44 MB)
4│ │ │ │ │ 33.gif (1.46 MB)
4│ │ │ │ │ 32.gif (1.83 MB)
4│ │ │ │ │ 31.gif (1.2 MB)
4│ │ │ │ │ 30.gif (1.28 MB)
4│ │ │ │ │ 29.gif (1.94 MB)
4│ │ │ │ │ 28.gif (1.87 MB)
4│ │ │ │ │ 27.gif (1.88 MB)
4│ │ │ │ │ 26.gif (1.89 MB)
4│ │ │ │ │ 25.gif (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 24.gif (1.24 MB)
4│ │ │ │ │ 23.gif (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 22.gif (1.36 MB)
4│ │ │ │ │ 21.gif (1.45 MB)
4│ │ │ │ │ 20.gif (1.52 MB)
4│ │ │ │ │ 19.gif (1.39 MB)
4│ │ │ │ │ 18.gif (1.35 MB)
4│ │ │ │ │ 17.gif (1.42 MB)
4│ │ │ │ │ 16.gif (1.39 MB)
4│ │ │ │ │ 15.gif (1.34 MB)
4│ │ │ │ │ 14.gif (1.37 MB)
4│ │ │ │ │ 13.gif (1.48 MB)
4│ │ │ │ │ 12.gif (1.36 MB)
4│ │ │ │ │ 11.gif (1.4 MB)
4│ │ │ │ │ 10.gif (1.41 MB)
4│ │ │ │ │ 09.gif (1.4 MB)
4│ │ │ │ │ 08.gif (1.49 MB)
4│ │ │ │ │ 07.gif (1.38 MB)
4│ │ │ │ │ 06.gif (1.47 MB)
4│ │ │ │ │ 05.gif (1.51 MB)
4│ │ │ │ │ 04.gif (1.47 MB)
4│ │ │ │ │ 03.gif (2 MB)
4│ │ │ │ │ 02.gif (1.83 MB)
4│ │ │ │ │ 01.gif (1.81 MB)
4│ │ │ │ │ 00.gif (1.84 MB)
3│ │ │ ├─跟美国名师学口琴CD [文件夹大小:57.85 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 64]
4│ │ │ │ │ 曲目 63.mp3 (1.91 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 62.mp3 (503.14 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 61.mp3 (1.55 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 60.mp3 (383.14 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 59.mp3 (1.92 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 58.mp3 (618.65 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 57.mp3 (801.1 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 56.mp3 (320.69 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 55.mp3 (863.92 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 54.mp3 (485.18 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 53.mp3 (1005.59 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 52.mp3 (561.47 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 51.mp3 (1.48 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 50.mp3 (454.16 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 49.mp3 (1.08 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 48.mp3 (1.21 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 47.mp3 (1.11 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 46.mp3 (312.12 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 45.mp3 (1.69 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 44.mp3 (1.56 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 43.mp3 (1.19 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 42.mp3 (787.63 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 41.mp3 (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 40.mp3 (347.22 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 39.mp3 (850.08 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 38.mp3 (307.22 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 37.mp3 (908.04 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 36.mp3 (303.14 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 35.mp3 (1.22 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 34.mp3 (267.22 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 33.mp3 (770.08 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 32.mp3 (525.18 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 31.mp3 (1.23 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 30.mp3 (770.08 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 29.mp3 (1.66 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 28.mp3 (1.87 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 27.mp3 (761.1 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 26.mp3 (676.61 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 25.mp3 (876.61 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 24.mp3 (1.22 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 23.mp3 (1.02 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 22.mp3 (836.61 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 21.mp3 (391.75 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 20.mp3 (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 19.mp3 (1.02 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 18.mp3 (810.08 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 17.mp3 (632.12 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 16.mp3 (1.27 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 15.mp3 (783.55 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 14.mp3 (1.06 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 13.mp3 (352.12 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 12.mp3 (658.65 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 11.mp3 (725.59 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 10.mp3 (374.54 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 09.mp3 (854.94 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 08.mp3 (1.5 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 07.mp3 (339.03 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 06.mp3 (1.02 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 05.mp3 (1.48 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 04.mp3 (472.49 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 03.mp3 (561.47 KB)
4│ │ │ │ │ 曲目 02.mp3 (2.81 MB)
4│ │ │ │ │ 曲目 01.mp3 (365.63 KB)
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
2│ │ ├─李永祥口琴讲议 [文件夹大小:9.11 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 布鲁斯口琴音阶对照表.pdf (101.78 KB)
3│ │ │ │ blues_harp_intro.pdf (787.29 KB)
3│ │ │ │ 2005口琴讲议.doc (4.7 MB)
3│ │ │ │ 2003讲议.doc (1.82 MB)
3│ │ │ │ 2001爱尔兰讲议.doc (1.72 MB)
2│ │ ├─口琴手册 [文件夹大小:77.78 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 1]
3│ │ │ ├─material [文件夹大小:76.83 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 35]
4│ │ │ │ │ 摇摆苏丹
4│ │ │ │ │ 星级牛仔口琴.MP3 (4.16 MB)
4│ │ │ │ │ 五度圈.JPG (15.7 KB)
4│ │ │ │ │ 三连音.mp3 (641.19 KB)
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ yinjiepailie.gif (8.75 KB)
4│ │ │ │ │ wawa.mp3 (156.29 KB)
4│ │ │ │ │ terrystamp.jpg (16.23 KB)
4│ │ │ │ │ sonny terry.jpg (29.17 KB)
4│ │ │ │ │ mybend1.mp3 (108.95 KB)
4│ │ │ │ │ mybend.mp3 (544.05 KB)
4│ │ │ │ │ marine band.jpg (15.62 KB)
4│ │ │ │ │ logozhengshi.jpg (28.08 KB)
4│ │ │ │ │ J_J_Milteau_-_Blues_Live_(Front).jpg (203.68 KB)
4│ │ │ │ │ huashe.mp3 (507.31 KB)
4│ │ │ │ │ houzhen .mp3 (395.1 KB)
4│ │ │ │ │ harpmasterigoh示范.wmv (2.31 MB)
4│ │ │ │ │ harpmasterdale示范.wmv (3.05 MB)
4│ │ │ │ │ hangtian1.jpg (31.96 KB)
4│ │ │ │ │ folder.jpg (10.79 KB)
4│ │ │ │ │ festival.mpg (28.84 MB)
4│ │ │ │ │ cblues.jpg (2.3 KB)
4│ │ │ │ │ brender power 1.mp3 (1.1 MB)
4│ │ │ │ │ Bob_Dylan_-_Mtv_Unplugged-front.jpg (149.83 KB)
4│ │ │ │ │ bluesharp.jpg (24.89 KB)
4│ │ │ │ │ bend2.bmp (614.97 KB)
4│ │ │ │ │ bend1.bmp (614.97 KB)
4│ │ │ │ │ bebop.jpg (28.75 KB)
4│ │ │ │ │ 21-Mazzy Star-Flowers In December.mp3 (6.07 MB)
4│ │ │ │ │ 1995 Routes – Back.jpg (17.37 KB)
4│ │ │ │ │ 1995 Routes – 11 – The sailor & the maid.mp3 (2.15 MB)
4│ │ │ │ │ 14 – Blind Boy Fuller & Sonny Terry – Harmonica Blues.mp3 (2.65 MB)
4│ │ │ │ │ 05.06.02. – Madcat & Kane – Sweet Home Chicago.mp3 (6.9 MB)
4│ │ │ │ │ 03 – You Shook Me.mp3 (10.37 MB)
4│ │ │ │ │ !!Misc – 00 – & mick kinsella galvin, kapagma.mp3 (2.84 MB)
3│ │ │ │ 布鲁斯口琴入门手册.ppt (978.5 KB)
2│ │ ├─Teach Yourself Blues Harmonica – 10 Easy Lessons – Peter Gelling – Book and CD [文件夹大小:59.35 MB 子文件夹数: 3 子文件数: 1]
3│ │ │ ├─布鲁斯口琴简明教程10讲[1] [文件夹大小:3.78 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 布鲁斯口琴简明教程10讲.pdf (3.78 MB)
3│ │ │ ├─cd [文件夹大小:49.13 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 97]
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-97-97.mp3 (1.22 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-96-96.mp3 (726.57 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-95-95.mp3 (268.44 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-94-94.mp3 (252.15 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-93-93.mp3 (387.35 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-92-92.mp3 (356 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-91-91.mp3 (364.14 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-90-90.mp3 (327.49 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-89-89.mp3 (1.09 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-88-88.mp3 (501.38 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-87-87.mp3 (566.53 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-86-86.mp3 (289.62 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-85-85.mp3 (234.64 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-84-84.mp3 (348.26 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-83-83.mp3 (576.31 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-82-82.mp3 (619.07 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-81-81.mp3 (1.28 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-80-80.mp3 (955.84 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-79-79.mp3 (368.62 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-78-78.mp3 (396.31 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-77-77.mp3 (1.14 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-76-76.mp3 (251.75 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-75-75.mp3 (224.06 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-74-74.mp3 (375.95 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-73-73.mp3 (364.55 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-72-72.mp3 (326.27 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-71-71.mp3 (381.65 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-70-70.mp3 (239.94 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-69-69.mp3 (374.73 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-68-68.mp3 (236.27 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-67-67.mp3 (368.62 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-66-66.mp3 (419.52 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-65-65.mp3 (281.47 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-64-64.mp3 (626.4 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-63-63.mp3 (245.64 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-62-62.mp3 (423.6 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-61-61.mp3 (415.45 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-60-60.mp3 (204.92 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-59-59.mp3 (292.88 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-58-58.mp3 (248.49 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-57-57.mp3 (1.24 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-56-56.mp3 (205.73 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-55-55.mp3 (287.99 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-54-54.mp3 (287.58 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-53-53.mp3 (322.6 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-52-52.mp3 (216.32 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-51-51.mp3 (395.09 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-50-50.mp3 (373.92 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-49-49.mp3 (292.88 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-48-48.mp3 (318.13 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-47-47.mp3 (313.65 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-46-46.mp3 (275.77 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-45-45.mp3 (290.84 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-44-44.mp3 (714.76 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-43-43.mp3 (325.46 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-42-42.mp3 (578.75 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-41-41.mp3 (235.46 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-40-40.mp3 (260.3 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-39-39.mp3 (565.72 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-38-38.mp3 (862.59 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-37-37.mp3 (242.38 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-36-36.mp3 (889.06 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-35-35.mp3 (471.65 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-34-34.mp3 (444.77 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-33-33.mp3 (940.37 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-32-32.mp3 (292.06 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-31-31.mp3 (556.76 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-30-30.mp3 (461.47 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-29-29.mp3 (423.6 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-28-28.mp3 (480.2 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-27-27.mp3 (858.11 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-26-26.mp3 (1020.18 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-25-25.mp3 (422.78 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-24-24.mp3 (277.4 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-23-23.mp3 (285.55 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-22-22.mp3 (419.12 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-21-21.mp3 (1 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-20-20.mp3 (396.31 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-19-19.mp3 (1.01 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-18-18.mp3 (407.31 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-17-17.mp3 (302.65 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-16-16.mp3 (1.1 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-15-15.mp3 (470.43 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-14-14.mp3 (479.79 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-13-13.mp3 (317.72 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-12-12.mp3 (879.69 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-11-11.mp3 (1.45 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-10-10.mp3 (965.21 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-09-9.mp3 (884.58 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-08-8.mp3 (904.94 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-07-7.mp3 (381.25 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-06-6.mp3 (1.1 MB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-05-5.mp3 (426.04 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-04-4.mp3 (430.52 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-03-3.mp3 (422.78 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-02-2.mp3 (296.54 KB)
4│ │ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-01-1.mp3 (1000.23 KB)
3│ │ │ ├─Book [文件夹大小:4.77 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
4│ │ │ │ │ Teach Yourself Blues Harmonica – 10 Easy Lessons – Peter Gelling.PDF (4.77 MB)
3│ │ │ │ PDF_setup.exe (1.66 MB)
1│ ├─口琴新手入门全套教程 [文件夹大小:329.7 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 9]
2│ │ │ 五线谱基础教程.pdf (29.09 MB)
2│ │ │ 口琴培训教材++附中小学生口琴曲28首.pdf (1.78 MB)
2│ │ │ 口琴考级曲集.pdf (1.55 MB)
2│ │ │ 口琴简谱.zip (9.69 MB)
2│ │ │ 基本乐理通用教材.李重光.pdf (4.11 MB)
2│ │ │ 复音口琴曲谱.rar (175.58 MB)
2│ │ │ 复音口琴考级曲集.rar (44.54 MB)
2│ │ │ [基本乐理通用教材].李重光.文字版.pdf (4.05 MB)
2│ │ │ 24孔复音口琴C调口琴曲谱集.rar (59.32 MB)
1│ ├─口琴软硬件 [文件夹大小:40.69 MB 子文件夹数: 2 子文件数: 6]
2│ │ ├─调音&压音练习工具 [文件夹大小:440.47 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 6]
3│ │ │ │ 新建 文本文档.txt (0 Byte)
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ Syaku8.ini (675 Byte)
3│ │ │ │ Syaku8.exe (436 KB)
3│ │ │ │ S8HELP.TXT (1.18 KB)
3│ │ │ │ s8data.txt (2.45 KB)
2│ │ ├─Midi Drum_v1.7 [文件夹大小:1002.73 KB 子文件夹数: 1 子文件数: 5]
3│ │ │ ├─Rhythm [文件夹大小:12.38 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 4_4_Time.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 4_4_Tango.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 4_4_Rumba.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 4_4_Rock_High.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 4_4_Rock.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 4_4_Polka.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 3_4_Waltz.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 3_4_Time.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 2_4_Time.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 2_4_Disco.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 2_4_Chord.rhy (1.03 KB)
4│ │ │ │ │ 01.06.rhy (1.03 KB)
3│ │ │ │ zh_CN.lng (2.26 KB)
3│ │ │ │ MidiDrum_v1.7.zip (335.14 KB)
3│ │ │ │ MidiDrum.ini (36 Byte)
3│ │ │ │ MidiDrum.exe (621 KB)
3│ │ │ │ MidiDrum.CHM (31.92 KB)
2│ │ │ 口琴语录.doc (38 KB)
2│ │ │ 口琴维护.doc (76.5 KB)
2│ │ │ 口琴定制与维修.pdf (3.22 MB)
2│ │ │ harp keys.exe (913.4 KB)
2│ │ │ HappyHarp2008Vol1.rar (34.59 MB)
2│ │ │ bluesharp.exe (481.42 KB)
1│ ├─口琴入门知识(中文电子教程) [文件夹大小:5.42 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
2│ │ │ 认识口琴.pdf (965.62 KB)
2│ │ │ 口琴选购指南.pdf (1.04 MB)
2│ │ │ 口琴使用与保养.pdf (132.13 KB)
2│ │ │ 口琴基础乐理.pdf (997.66 KB)
2│ │ │ 口琴构造与材质.pdf (312.46 KB)
2│ │ │ 口琴的分类.pdf (867.02 KB)
2│ │ │ 口琴初学必读.pdf (135.32 KB)
2│ │ │ 简谱知识.pdf (250.28 KB)
2│ │ │ 关于二孔吸音(压音技巧).pdf (824.85 KB)
2│ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
1│ ├─口琴谱精选 [文件夹大小:9.79 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 155]
2│ │ │ 少儿类_植树歌.gif (6.78 KB)
2│ │ │ 少儿类_找朋友.gif (4.92 KB)
2│ │ │ 少儿类_迎春花.gif (5.22 KB)
2│ │ │ 少儿类_摇到外婆桥.gif (4.98 KB)
2│ │ │ 少儿类_乡间的小路.gif (27.16 KB)
2│ │ │ 少儿类_我的朋友在哪里.gif (6.6 KB)
2│ │ │ 少儿类_外婆的澎湖湾.gif (16.47 KB)
2│ │ │ 少儿类_数鸭子.gif (12.33 KB)
2│ │ │ 少儿类_数蛤蟆.gif (7.72 KB)
2│ │ │ 少儿类_牵牛花.gif (6.3 KB)
2│ │ │ 少儿类_蒲公英.gif (12.01 KB)
2│ │ │ 少儿类_拍手谣.gif (5.28 KB)
2│ │ │ 少儿类_两只老虎.gif (3.44 KB)
2│ │ │ 少儿类_兰花草.gif (6.37 KB)
2│ │ │ 少儿类_黑猫警长.gif (11.98 KB)
2│ │ │ 少儿类_古诗联唱.gif (12.69 KB)
2│ │ │ 少儿类_大风车.gif (8.57 KB)
2│ │ │ 少儿类_春天在哪里.gif (11.44 KB)
2│ │ │ 少儿类_丑小鸭.gif (7.32 KB)
2│ │ │ 少儿类_采蘑菇的小姑娘.gif (17.31 KB)
2│ │ │ 少儿类_白龙马.gif (11.21 KB)
2│ │ │ 少儿类_拔萝卜.gif (12.24 KB)
2│ │ │ 少儿类_阿童木之歌.gif (11.69 KB)
2│ │ │ 少儿_祝你生日快乐.gif (5.51 KB)
2│ │ │ 少儿_新年好.gif (5.48 KB)
2│ │ │ 少儿_小燕子.gif (6.98 KB)
2│ │ │ 少儿_小星星.gif (5.25 KB)
2│ │ │ 少儿_小兔子乖乖.gif (6.88 KB)
2│ │ │ 少儿_小蜜蜂.gif (6.7 KB)
2│ │ │ 少儿_小螺号.gif (22.3 KB)
2│ │ │ 少儿_小草.jpg (73.46 KB)
2│ │ │ 少儿_娃哈哈.gif (9.43 KB)
2│ │ │ 少儿_踏浪.gif (15.88 KB)
2│ │ │ 少儿_数字歌.jpg (50.93 KB)
2│ │ │ 少儿_世上只有妈妈好.gif (7.98 KB)
2│ │ │ 少儿_升国旗唱国歌.jpg (56.59 KB)
2│ │ │ 少儿_让我们荡起双浆.jpg (150.85 KB)
2│ │ │ 少儿_哪吒闹海.gif (11.79 KB)
2│ │ │ 少儿_妈妈的心.gif (20.18 KB)
2│ │ │ 少儿_妈妈的吻.jpg (65.85 KB)
2│ │ │ 少儿_两只老虎.gif (3.44 KB)
2│ │ │ 少儿_红星歌.gif (14.22 KB)
2│ │ │ 少儿_红领巾之歌.gif (9.14 KB)
2│ │ │ 少儿_歌声与微笑.jpg (39.53 KB)
2│ │ │ 少儿_放牛山歌.jpg (75.62 KB)
2│ │ │ 少儿_读书郎.gif (12.46 KB)
2│ │ │ 少儿_丢手绢.jpg (22.29 KB)
2│ │ │ 少儿_采蘑菇的小姑娘.gif (17.31 KB)
2│ │ │ 民族_走进新时代.jpg (164.3 KB)
2│ │ │ 民族_在那遥远的地方.jpg (123.62 KB)
2│ │ │ 民族_在那桃花盛开的地方.gif (14.04 KB)
2│ │ │ 民族_运动员进行曲.jpg (147.08 KB)
2│ │ │ 民族_月满西楼.jpg (74.88 KB)
2│ │ │ 民族_月光下的凤尾竹.jpg (148.4 KB)
2│ │ │ 民族_沂蒙小调.jpg (108.21 KB)
2│ │ │ 民族_沂蒙山小调(山东民歌).gif (5.15 KB)
2│ │ │ 民族_瑶族舞曲.gif (34.91 KB)
2│ │ │ 民族_小城故事.gif (16.82 KB)
2│ │ │ 民族_掀起你的盖头来(维吾尔族民歌).gif (9.4 KB)
2│ │ │ 民族_乌苏里船歌.gif (10.59 KB)
2│ │ │ 民族_我是一个兵.gif (7.29 KB)
2│ │ │ 民族_我的中国心.gif (13.35 KB)
2│ │ │ 民族_我爱你塞北的雪.gif (11.54 KB)
2│ │ │ 民族_弯弯的月亮.jpg (49.04 KB)
2│ │ │ 民族_土耳其进行曲.gif (24.47 KB)
2│ │ │ 民族_四季歌.gif (16.01 KB)
2│ │ │ 民族_斯卡堡集市.jpg (193.56 KB)
2│ │ │ 民族_十五的月亮.gif (20.84 KB)
2│ │ │ 民族_山歌好比春江水.jpg (79.83 KB)
2│ │ │ 民族_山丹丹花开红艳艳.jpg (206.12 KB)
2│ │ │ 民族_三十里铺.jpg (140.29 KB)
2│ │ │ 民族_人说山西好风光.gif (15.37 KB)
2│ │ │ 民族_难忘今宵.gif (12.27 KB)
2│ │ │ 民族_南泥湾.jpg (122.7 KB)
2│ │ │ 民族_茉莉花.gif (15.99 KB)
2│ │ │ 民族_茉莉花(陕西民歌).gif (18.77 KB)
2│ │ │ 民族_蒙古人.gif (8.66 KB)
2│ │ │ 民族_梅花三弄.gif (23.39 KB)
2│ │ │ 民族_浏阳河(湖南民歌).gif (7.34 KB)
2│ │ │ 民族_梁祝选段.gif (18.6 KB)
2│ │ │ 民族_蓝花花.gif (5.52 KB)
2│ │ │ 民族_兰花草(台湾民歌).gif (15.2 KB)
2│ │ │ 民族_康定情歌.jpg (156.4 KB)
2│ │ │ 民族_喀秋莎(俄罗斯民歌).gif (41.93 KB)
2│ │ │ 民族_军港之夜.gif (17.94 KB)
2│ │ │ 民族_今天是你的生日中国.gif (12.17 KB)
2│ │ │ 民族_今天是你的生日中国-3.gif (14 KB)
2│ │ │ 民族_今天是你的生日中国-2.gif (13.91 KB)
2│ │ │ 民族_今天是你的生日中国-1.gif (12.57 KB)
2│ │ │ 民族_回娘家(河北民歌).gif (27.94 KB)
2│ │ │ 民族_好汉歌.jpg (92.35 KB)
2│ │ │ 民族_过河.gif (20.14 KB)
2│ │ │ 民族_歌唱祖国.jpg (146.46 KB)
2│ │ │ 民族_凤阳花鼓(安徽民歌).gif (10.63 KB)
2│ │ │ 民族_二月里来.jpg (158.29 KB)
2│ │ │ 民族_当兵的人.jpg (157.75 KB)
2│ │ │ 民族_弹起我心爱的土琵琶.gif (14.28 KB)
2│ │ │ 民族_春江花月夜.gif (13.99 KB)
2│ │ │ 民族_彩云追月.gif (42.65 KB)
2│ │ │ 民族_采茶舞曲.jpg (154.52 KB)
2│ │ │ 民族_北京的金山上(藏族民歌).gif (9.93 KB)
2│ │ │ 民族_北国之春.jpg (181.75 KB)
2│ │ │ 民族_阿里山的姑娘.gif (17.49 KB)
2│ │ │ 民族_阿拉木汗.gif (11.66 KB)
2│ │ │ 流行_昨日重现.gif (33.91 KB)
2│ │ │ 流行_祝你平安.gif (30.6 KB)
2│ │ │ 流行_贞观长歌.jpg (93.96 KB)
2│ │ │ 流行_早安布鲁斯.jpg (108.78 KB)
2│ │ │ 流行_云水谣.gif (36.13 KB)
2│ │ │ 流行_月亮河.jpg (156.47 KB)
2│ │ │ 流行_月亮代表我的心.gif (12.46 KB)
2│ │ │ 流行_星之所在.gif (19.52 KB)
2│ │ │ 流行_谢谢你的爱1999.gif (19.35 KB)
2│ │ │ 流行_小白杨.jpg (154.62 KB)
2│ │ │ 流行_我和你.jpg (329.75 KB)
2│ │ │ 流行_童话.gif (43.97 KB)
2│ │ │ 流行_同一首歌.gif (20.43 KB)
2│ │ │ 流行_听海.jpg (328.49 KB)
2│ │ │ 流行_听海(张惠妹).jpg (328.49 KB)
2│ │ │ 流行_天路.gif (21.39 KB)
2│ │ │ 流行_天空之城.jpg (94.57 KB)
2│ │ │ 流行_斯卡堡集市.jpg (161.27 KB)
2│ │ │ 流行_神话.gif (26.89 KB)
2│ │ │ 流行_少女与水手.jpg (82.82 KB)
2│ │ │ 流行_上海滩2.jpg (101.45 KB)
2│ │ │ 流行_上海滩1.jpg (84.67 KB)
2│ │ │ 流行_日升之屋.jpg (114.16 KB)
2│ │ │ 流行_千与千寻主题曲.jpg (47.6 KB)
2│ │ │ 流行_千里之外.jpg (176.22 KB)
2│ │ │ 流行_莫斯科郊外的晚上.jpg (187.24 KB)
2│ │ │ 流行_蒙娜丽莎的眼泪.gif (17.15 KB)
2│ │ │ 流行_美丽的神话.jpg (243.98 KB)
2│ │ │ 流行_美丽的草原我的家.jpg (130.02 KB)
2│ │ │ 流行_绿袖子.jpg (80.11 KB)
2│ │ │ 流行_龙的传人.gif (17.07 KB)
2│ │ │ 流行_龙的传人(四孔).gif (14.73 KB)
2│ │ │ 流行_老鼠爱大米.jpg (278.63 KB)
2│ │ │ 流行_老鼠爱 大米.jpg (148.15 KB)
2│ │ │ 流行_狼(齐秦).jpg (148.11 KB)
2│ │ │ 流行_菊花台.gif (51.67 KB)
2│ │ │ 流行_江南2(林俊杰).jpg (89.58 KB)
2│ │ │ 流行_江南1(林俊杰).jpg (79.64 KB)
2│ │ │ 流行_丁香花.gif (68.21 KB)
2│ │ │ 流行_第一次(光良).jpg (648.34 KB)
2│ │ │ 流行_地上星.jpg (163.17 KB)
2│ │ │ 流行_大海.gif (18.71 KB)
2│ │ │ 流行_大城小爱.gif (13.85 KB)
2│ │ │ 流行_大长今.gif (14.93 KB)
2│ │ │ 流行_川流不息的爱.jpg (253.26 KB)
2│ │ │ 流行_长崎蝴蝶姑娘2.jpg (117.48 KB)
2│ │ │ 流行_长崎蝴蝶姑娘1.jpg (94.33 KB)
2│ │ │ 流行_曹操.gif (26.31 KB)
2│ │ │ 流行_北京奥运主题曲_我和你.jpg (168.04 KB)
2│ │ │ 流行_爱尔兰画眉.jpg (164.75 KB)
2│ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
1│ ├─口琴考级曲谱 [文件夹大小:7.47 MB 子文件夹数: 12 子文件数: 0]
2│ │ ├─梁祝 [文件夹大小:400.13 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 20100419092721240.jpg (32.98 KB)
3│ │ │ │ 20100419092659982.jpg (90.25 KB)
3│ │ │ │ 20100419092638424.jpg (88.2 KB)
3│ │ │ │ 20100419092617852.jpg (99.51 KB)
3│ │ │ │ 20100419092542695.jpg (89.18 KB)
2│ │ ├─考级一级曲谱 [文件夹大小:184.35 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
3│ │ │ │ 20100701033407268.jpg (59.83 KB)
3│ │ │ │ 20100701033344777.jpg (42.21 KB)
3│ │ │ │ 20100701033341527.jpg (82.31 KB)
2│ │ ├─考级五级曲谱 [文件夹大小:845.08 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 20100702092257325.jpg (58.59 KB)
3│ │ │ │ 20100702092042344.jpg (57.48 KB)
3│ │ │ │ 20100702091903261.jpg (55.6 KB)
3│ │ │ │ 20100702091636763.jpg (76.16 KB)
3│ │ │ │ 20100701044001116.jpg (51.96 KB)
3│ │ │ │ 20100701043701660.jpg (70.52 KB)
3│ │ │ │ 20100701043531850.jpg (69.09 KB)
3│ │ │ │ 20100701043325682.jpg (81.64 KB)
3│ │ │ │ 20100701042953453.jpg (107.8 KB)
3│ │ │ │ 20100701042754694.jpg (81.32 KB)
3│ │ │ │ 20100701042533993.jpg (69.46 KB)
3│ │ │ │ 20100701042205918.jpg (65.28 KB)
2│ │ ├─考级四级曲谱 [文件夹大小:701.05 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
3│ │ │ │ 20100701041841529.jpg (50.43 KB)
3│ │ │ │ 20100701041616521.jpg (77.26 KB)
3│ │ │ │ 20100701041338136.jpg (52.78 KB)
3│ │ │ │ 20100701041046458.jpg (48.86 KB)
3│ │ │ │ 20100701040841168.jpg (59.16 KB)
3│ │ │ │ 20100701040556671.jpg (67.04 KB)
3│ │ │ │ 20100701040425544.jpg (66.75 KB)
3│ │ │ │ 20100701040231303.jpg (65.24 KB)
3│ │ │ │ 20100701040012661.jpg (77.09 KB)
3│ │ │ │ 20100701035756493.jpg (74.04 KB)
3│ │ │ │ 20100701035633109.jpg (62.39 KB)
2│ │ ├─考级十级曲谱 [文件夹大小:903.77 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 20100704042008153.jpg (69.2 KB)
3│ │ │ │ 20100704041633873.jpg (103.12 KB)
3│ │ │ │ 20100704041040691.jpg (104.41 KB)
3│ │ │ │ 20100704040648167.jpg (48.64 KB)
3│ │ │ │ 20100704040223444.jpg (115.53 KB)
3│ │ │ │ 20100704035723844.jpg (76.07 KB)
3│ │ │ │ 20100704035137221.jpg (103.46 KB)
3│ │ │ │ 20100704034837675.jpg (108.55 KB)
3│ │ │ │ 20100704033813529.jpg (105.42 KB)
3│ │ │ │ 20100704033027777.jpg (69.19 KB)
2│ │ ├─考级十二级曲谱 [文件夹大小:0 Byte 子文件夹数: 0 子文件数: 0]
2│ │ ├─考级三级曲谱 [文件夹大小:257.5 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 20100701034532683.jpg (69.42 KB)
3│ │ │ │ 20100701034523974.jpg (57.37 KB)
3│ │ │ │ 20100701034514677.jpg (63.24 KB)
3│ │ │ │ 20100701034505660.jpg (67.29 KB)
2│ │ ├─考级七级曲谱 [文件夹大小:1.02 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
3│ │ │ │ 20100702110958437.jpg (79.64 KB)
3│ │ │ │ 20100702110655631.jpg (70.47 KB)
3│ │ │ │ 20100702105754214.jpg (89.83 KB)
3│ │ │ │ 20100702105516442.jpg (92.34 KB)
3│ │ │ │ 20100702105156525.jpg (118.92 KB)
3│ │ │ │ 20100702104755248.jpg (132.5 KB)
3│ │ │ │ 20100702104210360.jpg (49.29 KB)
3│ │ │ │ 20100702104023343.jpg (94.31 KB)
3│ │ │ │ 20100702103316912.jpg (118.25 KB)
3│ │ │ │ 20100702102910897.jpg (58.55 KB)
3│ │ │ │ 20100702102439792.jpg (66.57 KB)
3│ │ │ │ 20100702102005991.jpg (76.12 KB)
2│ │ ├─考级六级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 17]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 20100702101521388.jpg (23.24 KB)
3│ │ │ │ 20100702101300689.jpg (63.86 KB)
3│ │ │ │ 20100702101024304.jpg (44.1 KB)
3│ │ │ │ 20100702100744998.jpg (79.11 KB)
3│ │ │ │ 20100702100444371.jpg (79.92 KB)
3│ │ │ │ 20100702100239458.jpg (79 KB)
3│ │ │ │ 20100702100047184.jpg (87.91 KB)
3│ │ │ │ 20100702095831293.jpg (56.57 KB)
3│ │ │ │ 20100702095449779.jpg (67.68 KB)
3│ │ │ │ 20100702095038682.jpg (89.89 KB)
3│ │ │ │ 20100702094851274.jpg (89.32 KB)
3│ │ │ │ 20100702093956378.jpg (84.76 KB)
3│ │ │ │ 20100702093802818.jpg (84.86 KB)
3│ │ │ │ 20100702093326691.jpg (41.38 KB)
3│ │ │ │ 20100702093123751.jpg (92.82 KB)
3│ │ │ │ 20100702092621803.jpg (66.44 KB)
2│ │ ├─考级九级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
3│ │ │ │ 20100704032416829.jpg (92.19 KB)
3│ │ │ │ 20100704031954247.jpg (88.13 KB)
3│ │ │ │ 20100704031509988.jpg (73.13 KB)
3│ │ │ │ 20100704031306877.jpg (101.67 KB)
3│ │ │ │ 20100704030906317.jpg (79.53 KB)
3│ │ │ │ 20100704030626869.jpg (66.78 KB)
3│ │ │ │ 20100704030348135.jpg (135.07 KB)
3│ │ │ │ 20100704030006637.jpg (76.49 KB)
3│ │ │ │ 20100704025801655.jpg (52.81 KB)
3│ │ │ │ 20100704025556734.jpg (91.56 KB)
3│ │ │ │ 20100704025004257.jpg (97.93 KB)
3│ │ │ │ 20100704024604754.jpg (60.96 KB)
3│ │ │ │ 20100704024213575.jpg (111.72 KB)
2│ │ ├─考级二级曲谱 [文件夹大小:121.01 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
3│ │ │ │ 20100701033835638.jpg (55.15 KB)
3│ │ │ │ 20100701033826148.jpg (65.85 KB)
2│ │ ├─考级八级曲谱 [文件夹大小:931 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 20100702114254916.jpg (135.87 KB)
3│ │ │ │ 20100702113833491.jpg (67.72 KB)
3│ │ │ │ 20100702113659870.jpg (54.67 KB)
3│ │ │ │ 20100702113423165.jpg (80.05 KB)
3│ │ │ │ 20100702113143510.jpg (86.36 KB)
3│ │ │ │ 20100702112655272.jpg (70.43 KB)
3│ │ │ │ 20100702112359367.jpg (84 KB)
3│ │ │ │ 20100702112032786.jpg (83.03 KB)
3│ │ │ │ 20100702111654914.jpg (98.03 KB)
3│ │ │ │ 20100702111431147.jpg (89.73 KB)
3│ │ │ │ 20100702111125875.jpg (80.92 KB)
1│ ├─经典布鲁斯10孔口琴视频教程 [文件夹大小:94.38 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
2│ │ │ 经典布鲁斯10孔口琴教学(带中文字幕喔)_标清.flv (94.38 MB)
1│ ├─经典10孔口琴视频教程 [文件夹大小:51.64 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 1]
2│ │ │ 经典十孔口琴教程_标清.flv (51.64 MB)
1│ ├─复音口琴音频教学_tombo [文件夹大小:51.32 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
2│ │ │ SJ09.mp3 (2.35 MB)
2│ │ │ SJ08.mp3 (1.3 MB)
2│ │ │ SJ07.mp3 (4.56 MB)
2│ │ │ SJ06.mp3 (4.08 MB)
2│ │ │ SJ05.mp3 (12.33 MB)
2│ │ │ SJ04.mp3 (4.07 MB)
2│ │ │ SJ03.mp3 (2.2 MB)
2│ │ │ SJ02.mp3 (5.41 MB)
2│ │ │ SJ013.mp3 (8.75 MB)
2│ │ │ SJ012.mp3 (1.61 MB)
2│ │ │ SJ011.mp3 (1.81 MB)
2│ │ │ SJ010.mp3 (1.27 MB)
2│ │ │ SJ01.mp3 (1.56 MB)
1│ ├─复音口琴考级曲集 [文件夹大小:46.3 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 50]
2│ │ │ SJ50_红河谷.mp3 (1.17 MB)
2│ │ │ SJ49_好人一生平安.mp3 (1.32 MB)
2│ │ │ SJ48_上海郊区好风光.mp3 (855.64 KB)
2│ │ │ SJ47_在泉边.mp3 (1.26 MB)
2│ │ │ SJ46_泉水叮咚响.mp3 (1.72 MB)
2│ │ │ SJ45_蜗牛与黄鹂鸟.mp3 (1.38 MB)
2│ │ │ SJ44_潜海姑娘.mp3 (1.47 MB)
2│ │ │ SJ43_迟到.mp3 (1.47 MB)
2│ │ │ SJ42_我的祖国.mp3 (1.92 MB)
2│ │ │ SJ41_三潭印月.mp3 (3.09 MB)
2│ │ │ SJ40_绿岛小夜曲.mp3 (2.93 MB)
2│ │ │ SJ39_北国之春.mp3 (2.51 MB)
2│ │ │ SJ38_敖包相会.mp3 (1.83 MB)
2│ │ │ SJ37_党啊 亲爱的妈妈.mp3 (2.76 MB)
2│ │ │ SJ36_卡普里岛.mp3 (1.08 MB)
2│ │ │ SJ35_粉刷匠.mp3 (317.68 KB)
2│ │ │ SJ34_欢乐颂.mp3 (652.37 KB)
2│ │ │ SJ33_操舞.mp3 (321.76 KB)
2│ │ │ SJ32_铃儿响叮当.mp3 (882.99 KB)
2│ │ │ SJ31_拥军秧歌.mp3 (795.23 KB)
2│ │ │ SJ30_划小船.mp3 (530.33 KB)
2│ │ │ SJ29_祝你生日快乐.mp3 (575.64 KB)
2│ │ │ SJ28_扬基 杜德尔.mp3 (314.41 KB)
2│ │ │ SJ27_春之歌.mp3 (915.64 KB)
2│ │ │ SJ26_夏日泛舟海上.mp3 (719.31 KB)
2│ │ │ SJ25_闪烁的小星.mp3 (457.27 KB)
2│ │ │ SJ24_竹马.mp3 (307.07 KB)
2│ │ │ SJ23_快乐的农夫.mp3 (700.54 KB)
2│ │ │ SJ22_共产儿童团歌.mp3 (290.33 KB)
2│ │ │ SJ21_两只老虎.mp3 (274.41 KB)
2│ │ │ SJ20_颂祖国.mp3 (403.8 KB)
2│ │ │ SJ19_云.mp3 (407.07 KB)
2│ │ │ SJ18_小红帽.mp3 (415.64 KB)
2│ │ │ SJ17_小白船.mp3 (800.54 KB)
2│ │ │ SJ16_解放区的天.mp3 (327.07 KB)
2│ │ │ SJ15_鄂伦春舞曲.mp3 (319.31 KB)
2│ │ │ SJ14_玛依拉.mp3 (791.96 KB)
2│ │ │ SJ13_剪羊毛.mp3 (615.64 KB)
2│ │ │ SJ12_小鸭子.mp3 (400.94 KB)
2│ │ │ SJ11_丰收之歌.mp3 (700.94 KB)
2│ │ │ SJ10_卖报歌.mp3 (307.07 KB)
2│ │ │ SJ09_集体舞.mp3 (302.99 KB)
2│ │ │ SJ08_故乡的亲人.mp3 (835.23 KB)
2│ │ │ SJ07_洋娃娃和小熊跳舞.mp3 (315.64 KB)
2│ │ │ SJ06_十二月花.mp3 (289.92 KB)
2│ │ │ SJ05_婚誓.mp3 (1.25 MB)
2│ │ │ SJ04_二月里来.mp3 (1000.54 KB)
2│ │ │ SJ03_草原之夜.mp3 (1.55 MB)
2│ │ │ SJ02_深深的海洋.mp3 (519.31 KB)
2│ │ │ SJ01_沙里红巴.mp3 (339.31 KB)
1│ ├─复音口琴电子教程(中文) [文件夹大小:10.66 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
2│ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
2│ │ │ SJ_认识口琴.pdf (965.62 KB)
2│ │ │ SJ_口琴选购指南.pdf (1.04 MB)
2│ │ │ SJ_口琴使用与保养.pdf (132.13 KB)
2│ │ │ SJ_口琴基础乐理.pdf (997.66 KB)
2│ │ │ SJ_口琴构造与材质.pdf (312.46 KB)
2│ │ │ SJ_口琴的分类.pdf (867.02 KB)
2│ │ │ SJ_口琴初学必读.pdf (135.32 KB)
2│ │ │ SJ_简谱知识.pdf (250.28 KB)
2│ │ │ SJ_复音口琴综合篇.pdf (3.35 MB)
2│ │ │ SJ_复音口琴初级篇.pdf (2.7 MB)
1│ ├─布鲁斯口琴简明十讲套装 [文件夹大小:52.91 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 1]
2│ │ ├─教程示范音频MP3 [文件夹大小:49.13 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 97]
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-97-97.mp3 (1.22 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-96-96.mp3 (726.57 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-95-95.mp3 (268.44 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-94-94.mp3 (252.15 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-93-93.mp3 (387.35 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-92-92.mp3 (356 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-91-91.mp3 (364.14 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-90-90.mp3 (327.49 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-89-89.mp3 (1.09 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-88-88.mp3 (501.38 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-87-87.mp3 (566.53 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-86-86.mp3 (289.62 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-85-85.mp3 (234.64 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-84-84.mp3 (348.26 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-83-83.mp3 (576.31 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-82-82.mp3 (619.07 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-81-81.mp3 (1.28 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-80-80.mp3 (955.84 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-79-79.mp3 (368.62 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-78-78.mp3 (396.31 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-77-77.mp3 (1.14 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-76-76.mp3 (251.75 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-75-75.mp3 (224.06 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-74-74.mp3 (375.95 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-73-73.mp3 (364.55 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-72-72.mp3 (326.27 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-71-71.mp3 (381.65 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-70-70.mp3 (239.94 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-69-69.mp3 (374.73 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-68-68.mp3 (236.27 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-67-67.mp3 (368.62 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-66-66.mp3 (419.52 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-65-65.mp3 (281.47 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-64-64.mp3 (626.4 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-63-63.mp3 (245.64 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-62-62.mp3 (423.6 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-61-61.mp3 (415.45 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-60-60.mp3 (204.92 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-59-59.mp3 (292.88 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-58-58.mp3 (248.49 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-57-57.mp3 (1.24 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-56-56.mp3 (205.73 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-55-55.mp3 (287.99 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-54-54.mp3 (287.58 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-53-53.mp3 (322.6 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-52-52.mp3 (216.32 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-51-51.mp3 (395.09 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-50-50.mp3 (373.92 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-49-49.mp3 (292.88 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-48-48.mp3 (318.13 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-47-47.mp3 (313.65 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-46-46.mp3 (275.77 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-45-45.mp3 (290.84 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-44-44.mp3 (714.76 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-43-43.mp3 (325.46 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-42-42.mp3 (578.75 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-41-41.mp3 (235.46 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-40-40.mp3 (260.3 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-39-39.mp3 (565.72 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-38-38.mp3 (862.59 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-37-37.mp3 (242.38 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-36-36.mp3 (889.06 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-35-35.mp3 (471.65 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-34-34.mp3 (444.77 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-33-33.mp3 (940.37 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-32-32.mp3 (292.06 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-31-31.mp3 (556.76 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-30-30.mp3 (461.47 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-29-29.mp3 (423.6 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-28-28.mp3 (480.2 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-27-27.mp3 (858.11 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-26-26.mp3 (1020.18 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-25-25.mp3 (422.78 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-24-24.mp3 (277.4 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-23-23.mp3 (285.55 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-22-22.mp3 (419.12 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-21-21.mp3 (1 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-20-20.mp3 (396.31 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-19-19.mp3 (1.01 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-18-18.mp3 (407.31 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-17-17.mp3 (302.65 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-16-16.mp3 (1.1 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-15-15.mp3 (470.43 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-14-14.mp3 (479.79 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-13-13.mp3 (317.72 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-12-12.mp3 (879.69 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-11-11.mp3 (1.45 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-10-10.mp3 (965.21 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-09-9.mp3 (884.58 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-08-8.mp3 (904.94 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-07-7.mp3 (381.25 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-06-6.mp3 (1.1 MB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-05-5.mp3 (426.04 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-04-4.mp3 (430.52 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-03-3.mp3 (422.78 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-02-2.mp3 (296.54 KB)
3│ │ │ │ Peter Gelling-Easy Lesson Blues Harp-01-1.mp3 (1000.23 KB)
2│ │ │ 布鲁斯口琴简明教程10讲.pdf (3.78 MB)
1│ ├─布鲁斯10孔口琴视频教学 [文件夹大小:342.52 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 28]
2│ │ │ 十孔口琴教程7
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学第七课、两个12小节布鲁斯的讲解【ekkke】_标清.flv (22.46 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学第八课、压音基础_标清.flv (16.76 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(一)单音技巧【ekkke】_标清.flv (21.77 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(五)第二把位布鲁斯初探【ekkke】_标清.flv (21.73 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(四)多孔之间的滑音和一把位的总结【ekkke】_标清.flv (12.45 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(三)吐音技巧【ekkke】_标清.flv (16.13 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(六的补充)空音的应用和三连音_标清.flv (11.13 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(六)第二把位上的12小节布鲁斯【ekkke】_标清.flv (15.19 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(二)一把位高音部分和手部动作【ekkke】_标清.flv (15.73 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(9)压音的规律_标清.flv (10.9 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学(10)压音应用【ekkke】_标清.flv (16.51 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 用布鲁斯口琴模仿手风琴【ekkke】_标清.flv (5.54 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 一、一把位大调七声音阶_标清.flv (21.54 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 五、一把位小调五声音阶_标清.flv (3.77 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 四、一把自然小调音阶_标清.flv (7.01 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 十一、三把位多利安音阶_标清.flv (6.35 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 十四、一把位布鲁斯音阶_标清.flv (11.95 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 十三、三把位小调布鲁斯音阶_标清.flv (7.42 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 十二、三把位旋律小调音阶_标清.flv (10.63 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 十、三把位小调五声音阶_标清.flv (7.53 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 三、一把位大调五声音阶_标清.flv (8.34 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 七、二把位混合利底亚音阶_标清.flv (7.33 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 六、二把位大调五声音阶_标清.flv (9.9 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 九、二把位布鲁斯音阶_标清.flv (12.42 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 节奏魅力【ekkke】_标清.flv (23.98 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 二、一把位大调七声音阶低音部分_标清.flv (7.56 MB)
2│ │ │ 布鲁斯十孔口琴教学 八、二把位小调五声音阶_标清.flv (5.29 MB)
1│ ├─BlueSimon十孔口琴教学视频 [文件夹大小:59.43 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
2│ │ │ 吸气压音入门2.flv (7.62 MB)
2│ │ │ 吸气压音入门1.flv (4.64 MB)
2│ │ │ 手振音和哇音.flv (5.2 MB)
2│ │ │ 喉震音.flv (3.19 MB)
2│ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
2│ │ │ 吹气压音演奏方法.flv (2.93 MB)
2│ │ │ 把位练习.flv (5.89 MB)
2│ │ │ 5.戒指节奏.wmv (1.01 MB)
2│ │ │ 4.蓝调音阶.wmv (9.76 MB)
2│ │ │ 3.压音2.wmv (6.99 MB)
2│ │ │ 2.压音1.wmv (10.07 MB)
2│ │ │ 1.送别.wmv (2.14 MB)
1│ ├─7张光碟集合的口琴教程CD(请注意:只有声音播放) [文件夹大小:268.78 MB 子文件夹数: 7 子文件数: 0]
2│ │ ├─中外名曲上海电台音乐专题CD1 [文件夹大小:67.27 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 15]
3│ │ │ │ 15 曲目 15.wma (4.63 MB)
3│ │ │ │ 14 曲目 14.wma (7.32 MB)
3│ │ │ │ 13 曲目 13.wma (4.78 MB)
3│ │ │ │ 12 曲目 12.wma (2.97 MB)
3│ │ │ │ 11 曲目 11.wma (5.27 MB)
3│ │ │ │ 10 曲目 10.wma (8.11 MB)
3│ │ │ │ 09 曲目 9.wma (4.05 MB)
3│ │ │ │ 08 曲目 8.wma (1.56 MB)
3│ │ │ │ 07 曲目 7.wma (6.53 MB)
3│ │ │ │ 06 曲目 6.wma (2.07 MB)
3│ │ │ │ 05 曲目 5.wma (4.76 MB)
3│ │ │ │ 04 曲目 4.wma (5.12 MB)
3│ │ │ │ 03 曲目 3.wma (3.68 MB)
3│ │ │ │ 02 曲目 2.wma (4.35 MB)
3│ │ │ │ 01 曲目 1.wma (2.09 MB)
2│ │ ├─斎藤寿孝ハーモニカ・イリュージョン① 永遠のハーモニカ~地上の星~ [文件夹大小:33.21 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
3│ │ │ │ 10 昴.wma (4.18 MB)
3│ │ │ │ 09 明日があるさ.wma (3.01 MB)
3│ │ │ │ 08 花.wma (3.67 MB)
3│ │ │ │ 07 上を向いて歩こう.wma (2.81 MB)
3│ │ │ │ 06 亜麻色の髪の乙女.wma (3.16 MB)
3│ │ │ │ 05 北の国から.wma (2.64 MB)
3│ │ │ │ 04 島唄.wma (3.23 MB)
3│ │ │ │ 03 熱き心に.wma (3.85 MB)
3│ │ │ │ 02 大きな古時計.wma (2.9 MB)
3│ │ │ │ 01 地上の星.wma (3.76 MB)
2│ │ ├─我的第一本口琴教程(吉他伴奏CD) [文件夹大小:33.63 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 28]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 27 曲目 27.wma (2.64 MB)
3│ │ │ │ 26 曲目 26.wma (2.1 MB)
3│ │ │ │ 25 曲目 25.wma (1.62 MB)
3│ │ │ │ 24 曲目 24.wma (1.53 MB)
3│ │ │ │ 23 曲目 23.wma (2 MB)
3│ │ │ │ 22 曲目 22.wma (1.52 MB)
3│ │ │ │ 21 曲目 21.wma (2.41 MB)
3│ │ │ │ 20 曲目 20.wma (1.82 MB)
3│ │ │ │ 19 曲目 19.wma (1.82 MB)
3│ │ │ │ 18 曲目 18.wma (1.18 MB)
3│ │ │ │ 17 曲目 17.wma (676.62 KB)
3│ │ │ │ 16 曲目 16.wma (1.58 MB)
3│ │ │ │ 15 曲目 15.wma (1.61 MB)
3│ │ │ │ 14 曲目 14.wma (1.36 MB)
3│ │ │ │ 13 曲目 13.wma (1.24 MB)
3│ │ │ │ 12 曲目 12.wma (1.14 MB)
3│ │ │ │ 11 曲目 11.wma (454.86 KB)
3│ │ │ │ 10 曲目 10.wma (1.84 MB)
3│ │ │ │ 09 曲目 9.wma (734.98 KB)
3│ │ │ │ 08 曲目 8.wma (670.79 KB)
3│ │ │ │ 07 曲目 7.wma (501.54 KB)
3│ │ │ │ 06 曲目 6.wma (501.54 KB)
3│ │ │ │ 05 曲目 5.wma (524.89 KB)
3│ │ │ │ 04 曲目 4.wma (664.95 KB)
3│ │ │ │ 03 曲目 3.wma (548.23 KB)
3│ │ │ │ 02 曲目 2.wma (548.23 KB)
3│ │ │ │ 01 曲目 1.wma (548.23 KB)
2│ │ ├─我的第一本口琴教程——吹奏示范CD [文件夹大小:33.38 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 28]
3│ │ │ │ 28 练习曲.wma (776.03 KB)
3│ │ │ │ 27 我们的时光.wma (2.67 MB)
3│ │ │ │ 26 夏季里.wma (2.13 MB)
3│ │ │ │ 25 丹尼男孩.wma (1.56 MB)
3│ │ │ │ 24 昨天.wma (1.56 MB)
3│ │ │ │ 23 月亮河.wma (1.96 MB)
3│ │ │ │ 22 我的肯塔基老家.wma (1.47 MB)
3│ │ │ │ 21 我的路.wma (2.28 MB)
3│ │ │ │ 20 (天鹅湖)片段.wma (1.77 MB)
3│ │ │ │ 19 绿袖子.wma (1.8 MB)
3│ │ │ │ 18 希望.wma (1.15 MB)
3│ │ │ │ 17 剪羊毛.wma (665.15 KB)
3│ │ │ │ 16 雪绒花.wma (1.52 MB)
3│ │ │ │ 15 (新大陆交响曲)主题.wma (1.53 MB)
3│ │ │ │ 14 故乡的亲人.wma (1.33 MB)
3│ │ │ │ 13 茉莉花.wma (1.2 MB)
3│ │ │ │ 12 很久以前.wma (1.1 MB)
3│ │ │ │ 11 红蜻蜓.wma (425.88 KB)
3│ │ │ │ 10 多那多那.wma (1.8 MB)
3│ │ │ │ 09 四季歌.wma (706 KB)
3│ │ │ │ 08 小红帽.wma (630.13 KB)
3│ │ │ │ 07 火车开啦.wma (460.89 KB)
3│ │ │ │ 06 苏珊娜.wma (460.89 KB)
3│ │ │ │ 05 赛船.wma (484.23 KB)
3│ │ │ │ 04 闪烁的小星.wma (630.14 KB)
3│ │ │ │ 03 玛丽有之小羊羔.wma (501.75 KB)
3│ │ │ │ 02 火车.wma (501.74 KB)
3│ │ │ │ 01 演奏第一个音.wma (501.75 KB)
2│ │ ├─美妙.难忘的中外口琴(20首)独奏、合奏精选CD2 [文件夹大小:53.52 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 20]
3│ │ │ │ 20 曲目 20.wma (2.39 MB)
3│ │ │ │ 19 曲目 19.wma (3.36 MB)
3│ │ │ │ 18 曲目 18.wma (2.78 MB)
3│ │ │ │ 17 曲目 17.wma (2.21 MB)
3│ │ │ │ 16 曲目 16.wma (2.21 MB)
3│ │ │ │ 15 曲目 15.wma (2.37 MB)
3│ │ │ │ 14 曲目 14.wma (2.01 MB)
3│ │ │ │ 13 曲目 13.wma (1.56 MB)
3│ │ │ │ 12 曲目 12.wma (4.1 MB)
3│ │ │ │ 11 曲目 11.wma (2.97 MB)
3│ │ │ │ 10 曲目 10.wma (1.65 MB)
3│ │ │ │ 09 曲目 9.wma (3.86 MB)
3│ │ │ │ 08 曲目 8.wma (3 MB)
3│ │ │ │ 07 曲目 7.wma (4.58 MB)
3│ │ │ │ 06 曲目 6.wma (3.27 MB)
3│ │ │ │ 05 曲目 5.wma (1.86 MB)
3│ │ │ │ 04 曲目 4.wma (2.1 MB)
3│ │ │ │ 03 曲目 3.wma (2.6 MB)
3│ │ │ │ 02 曲目 2.wma (2.54 MB)
3│ │ │ │ 01 曲目 1.wma (2.08 MB)
2│ │ ├─TOMBO十孔口琴入门教材配套CD [文件夹大小:12.94 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 22]
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 21 示范演奏.wma (3.23 MB)
3│ │ │ │ 20 模仿火车行进和汽笛的音色.wma (577.33 KB)
3│ │ │ │ 19 三吐音.wma (122.13 KB)
3│ │ │ │ 18 双吐音.wma (151.31 KB)
3│ │ │ │ 17 单吐音.wma (197.99 KB)
3│ │ │ │ 16 Folk Blues special演奏2.wma (1.62 MB)
3│ │ │ │ 15 Folk Blues special演奏1.wma (1.54 MB)
3│ │ │ │ 14 加上压音吹奏的Folk Blues special.wma (513.13 KB)
3│ │ │ │ 13 压音技巧练习.wma (308.88 KB)
3│ │ │ │ 12 压音的呼吸.wma (215.5 KB)
3│ │ │ │ 11 加上颤音吹奏的Folk Blues special.wma (518.97 KB)
3│ │ │ │ 10 颤音(快速时的音色).wma (116.29 KB)
3│ │ │ │ 09 颤音(慢速时的音色).wma (180.49 KB)
3│ │ │ │ 08 加上手振音吹奏的Folk Blues special.wma (518.97 KB)
3│ │ │ │ 07 手振音(双手手掌快速一张一合时的音色).wma (133.8 KB)
3│ │ │ │ 06 手振音(双手手掌慢速一张一合时的音色).wma (174.65 KB)
3│ │ │ │ 05 手振音(双手手掌闭合时的音色).wma (151.31 KB)
3│ │ │ │ 04 手振音(双手手掌张开时的音色).wma (157.14 KB)
3│ │ │ │ 03 Folk Blues special(快速).wma (518.97 KB)
3│ │ │ │ 02 Folk Blues special(慢速).wma (670.71 KB)
3│ │ │ │ 01 示范演奏.wma (1.45 MB)
2│ │ ├─TOMBO24孔复音口琴入门教学CD [文件夹大小:34.83 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
3│ │ │ │ 13 快乐的口琴音乐.wma (5.87 MB)
3│ │ │ │ 12 【故乡】卡拉OK伴奏.wma (1.12 MB)
3│ │ │ │ 11 用卡拉OK伴奏,吹奏【故乡】.wma (1.25 MB)
3│ │ │ │ 10 【故乡】练习2.wma (909.92 KB)
3│ │ │ │ 09 【故乡】练习1.wma (1.61 MB)
3│ │ │ │ 08 【小星星】练习2.wma (927.42 KB)
3│ │ │ │ 07 【小星星】练习1.wma (3.09 MB)
3│ │ │ │ 06 学会找音.wma (2.77 MB)
3│ │ │ │ 05 1、2、3、4的音阶.wma (8.3 MB)
3│ │ │ │ 04 吹1、3、5.wma (2.76 MB)
3│ │ │ │ 03 吹出完美的音色.wma (1.51 MB)
3│ │ │ │ 02 熟悉口琴.wma (3.66 MB)
3│ │ │ │ 01 解说.wma (1.08 MB)
1│ ├─24孔复音口琴视频教程系列 [文件夹大小:62.54 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 4]
2│ │ │ 24孔复音口琴教程系列-第一课-口琴一日通_高清.mp4 (21.14 MB)
2│ │ │ 24孔复音口琴教程系列-第四课-口琴一日通_高清.mp4 (16.14 MB)
2│ │ │ 24孔复音口琴教程系列-第三课-口琴一日通_高清.mp4 (15.19 MB)
2│ │ │ 24孔复音口琴教程系列-第二课-口琴一日通 高清_标清.flv (10.07 MB)
1│ ├─24孔复音C调口琴教学视频 [文件夹大小:652.82 MB 子文件夹数: 1 子文件数: 0]
2│ │ ├─24孔初级视频教程 [文件夹大小:652.82 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 9]
3│ │ │ │ 学复音口琴.CHM (4.48 MB)
3│ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程07.DAT (34.94 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程06.DAT (115.16 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程05.DAT (76.88 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程04.DAT (85.66 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程03.DAT (116.18 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程02.DAT (154.52 MB)
3│ │ │ │ 复音口琴入门视频教程01.DAT (64.99 MB)
1│ ├─10孔布鲁斯口琴视频教程 [文件夹大小:126.81 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 26]
2│ │ │ 口琴问答教程:十孔口琴压音下巴的动作_标清.flv (3.84 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]影响口琴压音快速吹奏因素_标清.flv (14.73 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]一把标准的十孔口琴到底能吹出多少个调以及音阶_标清.flv (1.82 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]新式吹法与旧式吹法的比较_标清.flv (4.06 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]我可以用C调口琴吹奏D调的曲子吗_标清.flv (3.33 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]为什么C调口琴吹2D很吃力_标清.flv (3.82 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]体验口琴吹奏的乐趣_标清.flv (1.54 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]十孔口琴多孔含法产生的吹奏技巧_标清.flv (4.27 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]十孔布鲁斯口琴维修定制_标清.flv (6.27 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]十孔布鲁斯口琴吹奏中文_标清.flv (14.73 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]十孔布鲁斯口琴Blues Phoenix_标清.flv (14.73 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]三孔压音A求救_标清.flv (2.15 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]弱弱问一句,到底压音是什么呀_标清.flv (3.23 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]请问压音时下巴的位置问题_标清.flv (2.44 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]请问从草堂新买的MR200该如何清洗_标清.flv (2.94 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]请问半音阶口琴可以反方向持琴吗?_标清.flv (4.28 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]每天的练琴时间在多长比较适宜_标清.flv (3.27 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]口琴压音为什么会出现高频啸声_标清.flv (2.76 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]口琴压音快速吹奏的技巧_标清.flv (10.77 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]关于吹孔间的移动技巧_标清.flv (2.14 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]吹琴的时候能涂点嘴唇膏或润滑油么_标清.flv (3.1 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]吹单音时舌头怎么放_标清.flv (2.31 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]才收到Blues Phoenix凤凰10孔口琴的感觉[高音符]_标清.flv (4.88 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]不喜欢布鲁斯,还可以吹什么_标清.flv (2.86 MB)
2│ │ │ [10孔布鲁斯口琴视频教程]24孔口琴和10孔口琴_标清.flv (4.1 MB)
2│ │ │ 10孔布鲁斯口琴国外大师视频经典教程_标清.flv (2.44 MB)
1│ ├─10孔布鲁斯口琴教程 [文件夹大小:302.5 MB 子文件夹数: 2 子文件数: 17]
2│ │ ├─口琴考级曲谱 [文件夹大小:7.47 MB 子文件夹数: 12 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─梁祝 [文件夹大小:400.13 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
4│ │ │ │ │ 20100419092721240.jpg (32.98 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092659982.jpg (90.25 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092638424.jpg (88.2 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092617852.jpg (99.51 KB)
4│ │ │ │ │ 20100419092542695.jpg (89.18 KB)
3│ │ │ ├─考级一级曲谱 [文件夹大小:184.35 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 3]
4│ │ │ │ │ 20100701033407268.jpg (59.83 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033344777.jpg (42.21 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033341527.jpg (82.31 KB)
3│ │ │ ├─考级五级曲谱 [文件夹大小:845.08 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 20100702092257325.jpg (58.59 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702092042344.jpg (57.48 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702091903261.jpg (55.6 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702091636763.jpg (76.16 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701044001116.jpg (51.96 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043701660.jpg (70.52 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043531850.jpg (69.09 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701043325682.jpg (81.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042953453.jpg (107.8 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042754694.jpg (81.32 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042533993.jpg (69.46 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701042205918.jpg (65.28 KB)
3│ │ │ ├─考级四级曲谱 [文件夹大小:701.05 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
4│ │ │ │ │ 20100701041841529.jpg (50.43 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041616521.jpg (77.26 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041338136.jpg (52.78 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701041046458.jpg (48.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040841168.jpg (59.16 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040556671.jpg (67.04 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040425544.jpg (66.75 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040231303.jpg (65.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701040012661.jpg (77.09 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701035756493.jpg (74.04 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701035633109.jpg (62.39 KB)
3│ │ │ ├─考级十级曲谱 [文件夹大小:903.77 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 11]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 20100704042008153.jpg (69.2 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704041633873.jpg (103.12 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704041040691.jpg (104.41 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704040648167.jpg (48.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704040223444.jpg (115.53 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704035723844.jpg (76.07 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704035137221.jpg (103.46 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704034837675.jpg (108.55 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704033813529.jpg (105.42 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704033027777.jpg (69.19 KB)
3│ │ │ ├─考级十二级曲谱 [文件夹大小:0 Byte 子文件夹数: 0 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─考级三级曲谱 [文件夹大小:257.5 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 5]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 20100701034532683.jpg (69.42 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034523974.jpg (57.37 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034514677.jpg (63.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701034505660.jpg (67.29 KB)
3│ │ │ ├─考级七级曲谱 [文件夹大小:1.02 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 20100702110958437.jpg (79.64 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702110655631.jpg (70.47 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105754214.jpg (89.83 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105516442.jpg (92.34 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702105156525.jpg (118.92 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104755248.jpg (132.5 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104210360.jpg (49.29 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702104023343.jpg (94.31 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702103316912.jpg (118.25 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102910897.jpg (58.55 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102439792.jpg (66.57 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702102005991.jpg (76.12 KB)
3│ │ │ ├─考级六级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 17]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 20100702101521388.jpg (23.24 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702101300689.jpg (63.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702101024304.jpg (44.1 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100744998.jpg (79.11 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100444371.jpg (79.92 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100239458.jpg (79 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702100047184.jpg (87.91 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095831293.jpg (56.57 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095449779.jpg (67.68 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702095038682.jpg (89.89 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702094851274.jpg (89.32 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093956378.jpg (84.76 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093802818.jpg (84.86 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093326691.jpg (41.38 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702093123751.jpg (92.82 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702092621803.jpg (66.44 KB)
3│ │ │ ├─考级九级曲谱 [文件夹大小:1.1 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
4│ │ │ │ │ 20100704032416829.jpg (92.19 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031954247.jpg (88.13 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031509988.jpg (73.13 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704031306877.jpg (101.67 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030906317.jpg (79.53 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030626869.jpg (66.78 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030348135.jpg (135.07 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704030006637.jpg (76.49 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025801655.jpg (52.81 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025556734.jpg (91.56 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704025004257.jpg (97.93 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704024604754.jpg (60.96 KB)
4│ │ │ │ │ 20100704024213575.jpg (111.72 KB)
3│ │ │ ├─考级二级曲谱 [文件夹大小:121.01 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 2]
4│ │ │ │ │ 20100701033835638.jpg (55.15 KB)
4│ │ │ │ │ 20100701033826148.jpg (65.85 KB)
3│ │ │ ├─考级八级曲谱 [文件夹大小:931 KB 子文件夹数: 0 子文件数: 12]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 20100702114254916.jpg (135.87 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113833491.jpg (67.72 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113659870.jpg (54.67 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113423165.jpg (80.05 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702113143510.jpg (86.36 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112655272.jpg (70.43 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112359367.jpg (84 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702112032786.jpg (83.03 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111654914.jpg (98.03 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111431147.jpg (89.73 KB)
4│ │ │ │ │ 20100702111125875.jpg (80.92 KB)
2│ │ ├─7张光碟集合的口琴教程CD(请注意:只有声音播放) [文件夹大小:268.78 MB 子文件夹数: 7 子文件数: 0]
3│ │ │ ├─中外名曲上海电台音乐专题CD1 [文件夹大小:67.27 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 15]
4│ │ │ │ │ 15 曲目 15.wma (4.63 MB)
4│ │ │ │ │ 14 曲目 14.wma (7.32 MB)
4│ │ │ │ │ 13 曲目 13.wma (4.78 MB)
4│ │ │ │ │ 12 曲目 12.wma (2.97 MB)
4│ │ │ │ │ 11 曲目 11.wma (5.27 MB)
4│ │ │ │ │ 10 曲目 10.wma (8.11 MB)
4│ │ │ │ │ 09 曲目 9.wma (4.05 MB)
4│ │ │ │ │ 08 曲目 8.wma (1.56 MB)
4│ │ │ │ │ 07 曲目 7.wma (6.53 MB)
4│ │ │ │ │ 06 曲目 6.wma (2.07 MB)
4│ │ │ │ │ 05 曲目 5.wma (4.76 MB)
4│ │ │ │ │ 04 曲目 4.wma (5.12 MB)
4│ │ │ │ │ 03 曲目 3.wma (3.68 MB)
4│ │ │ │ │ 02 曲目 2.wma (4.35 MB)
4│ │ │ │ │ 01 曲目 1.wma (2.09 MB)
3│ │ │ ├─斎藤寿孝ハーモニカ・イリュージョン① 永遠のハーモニカ~地上の星~ [文件夹大小:33.21 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 10]
4│ │ │ │ │ 10 昴.wma (4.18 MB)
4│ │ │ │ │ 09 明日があるさ.wma (3.01 MB)
4│ │ │ │ │ 08 花.wma (3.67 MB)
4│ │ │ │ │ 07 上を向いて歩こう.wma (2.81 MB)
4│ │ │ │ │ 06 亜麻色の髪の乙女.wma (3.16 MB)
4│ │ │ │ │ 05 北の国から.wma (2.64 MB)
4│ │ │ │ │ 04 島唄.wma (3.23 MB)
4│ │ │ │ │ 03 熱き心に.wma (3.85 MB)
4│ │ │ │ │ 02 大きな古時計.wma (2.9 MB)
4│ │ │ │ │ 01 地上の星.wma (3.76 MB)
3│ │ │ ├─我的第一本口琴教程(吉他伴奏CD) [文件夹大小:33.63 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 28]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 27 曲目 27.wma (2.64 MB)
4│ │ │ │ │ 26 曲目 26.wma (2.1 MB)
4│ │ │ │ │ 25 曲目 25.wma (1.62 MB)
4│ │ │ │ │ 24 曲目 24.wma (1.53 MB)
4│ │ │ │ │ 23 曲目 23.wma (2 MB)
4│ │ │ │ │ 22 曲目 22.wma (1.52 MB)
4│ │ │ │ │ 21 曲目 21.wma (2.41 MB)
4│ │ │ │ │ 20 曲目 20.wma (1.82 MB)
4│ │ │ │ │ 19 曲目 19.wma (1.82 MB)
4│ │ │ │ │ 18 曲目 18.wma (1.18 MB)
4│ │ │ │ │ 17 曲目 17.wma (676.62 KB)
4│ │ │ │ │ 16 曲目 16.wma (1.58 MB)
4│ │ │ │ │ 15 曲目 15.wma (1.61 MB)
4│ │ │ │ │ 14 曲目 14.wma (1.36 MB)
4│ │ │ │ │ 13 曲目 13.wma (1.24 MB)
4│ │ │ │ │ 12 曲目 12.wma (1.14 MB)
4│ │ │ │ │ 11 曲目 11.wma (454.86 KB)
4│ │ │ │ │ 10 曲目 10.wma (1.84 MB)
4│ │ │ │ │ 09 曲目 9.wma (734.98 KB)
4│ │ │ │ │ 08 曲目 8.wma (670.79 KB)
4│ │ │ │ │ 07 曲目 7.wma (501.54 KB)
4│ │ │ │ │ 06 曲目 6.wma (501.54 KB)
4│ │ │ │ │ 05 曲目 5.wma (524.89 KB)
4│ │ │ │ │ 04 曲目 4.wma (664.95 KB)
4│ │ │ │ │ 03 曲目 3.wma (548.23 KB)
4│ │ │ │ │ 02 曲目 2.wma (548.23 KB)
4│ │ │ │ │ 01 曲目 1.wma (548.23 KB)
3│ │ │ ├─我的第一本口琴教程——吹奏示范CD [文件夹大小:33.38 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 28]
4│ │ │ │ │ 28 练习曲.wma (776.03 KB)
4│ │ │ │ │ 27 我们的时光.wma (2.67 MB)
4│ │ │ │ │ 26 夏季里.wma (2.13 MB)
4│ │ │ │ │ 25 丹尼男孩.wma (1.56 MB)
4│ │ │ │ │ 24 昨天.wma (1.56 MB)
4│ │ │ │ │ 23 月亮河.wma (1.96 MB)
4│ │ │ │ │ 22 我的肯塔基老家.wma (1.47 MB)
4│ │ │ │ │ 21 我的路.wma (2.28 MB)
4│ │ │ │ │ 20 (天鹅湖)片段.wma (1.77 MB)
4│ │ │ │ │ 19 绿袖子.wma (1.8 MB)
4│ │ │ │ │ 18 希望.wma (1.15 MB)
4│ │ │ │ │ 17 剪羊毛.wma (665.15 KB)
4│ │ │ │ │ 16 雪绒花.wma (1.52 MB)
4│ │ │ │ │ 15 (新大陆交响曲)主题.wma (1.53 MB)
4│ │ │ │ │ 14 故乡的亲人.wma (1.33 MB)
4│ │ │ │ │ 13 茉莉花.wma (1.2 MB)
4│ │ │ │ │ 12 很久以前.wma (1.1 MB)
4│ │ │ │ │ 11 红蜻蜓.wma (425.88 KB)
4│ │ │ │ │ 10 多那多那.wma (1.8 MB)
4│ │ │ │ │ 09 四季歌.wma (706 KB)
4│ │ │ │ │ 08 小红帽.wma (630.13 KB)
4│ │ │ │ │ 07 火车开啦.wma (460.89 KB)
4│ │ │ │ │ 06 苏珊娜.wma (460.89 KB)
4│ │ │ │ │ 05 赛船.wma (484.23 KB)
4│ │ │ │ │ 04 闪烁的小星.wma (630.14 KB)
4│ │ │ │ │ 03 玛丽有之小羊羔.wma (501.75 KB)
4│ │ │ │ │ 02 火车.wma (501.74 KB)
4│ │ │ │ │ 01 演奏第一个音.wma (501.75 KB)
3│ │ │ ├─美妙.难忘的中外口琴(20首)独奏、合奏精选CD2 [文件夹大小:53.52 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 20]
4│ │ │ │ │ 20 曲目 20.wma (2.39 MB)
4│ │ │ │ │ 19 曲目 19.wma (3.36 MB)
4│ │ │ │ │ 18 曲目 18.wma (2.78 MB)
4│ │ │ │ │ 17 曲目 17.wma (2.21 MB)
4│ │ │ │ │ 16 曲目 16.wma (2.21 MB)
4│ │ │ │ │ 15 曲目 15.wma (2.37 MB)
4│ │ │ │ │ 14 曲目 14.wma (2.01 MB)
4│ │ │ │ │ 13 曲目 13.wma (1.56 MB)
4│ │ │ │ │ 12 曲目 12.wma (4.1 MB)
4│ │ │ │ │ 11 曲目 11.wma (2.97 MB)
4│ │ │ │ │ 10 曲目 10.wma (1.65 MB)
4│ │ │ │ │ 09 曲目 9.wma (3.86 MB)
4│ │ │ │ │ 08 曲目 8.wma (3 MB)
4│ │ │ │ │ 07 曲目 7.wma (4.58 MB)
4│ │ │ │ │ 06 曲目 6.wma (3.27 MB)
4│ │ │ │ │ 05 曲目 5.wma (1.86 MB)
4│ │ │ │ │ 04 曲目 4.wma (2.1 MB)
4│ │ │ │ │ 03 曲目 3.wma (2.6 MB)
4│ │ │ │ │ 02 曲目 2.wma (2.54 MB)
4│ │ │ │ │ 01 曲目 1.wma (2.08 MB)
3│ │ │ ├─TOMBO十孔口琴入门教材配套CD [文件夹大小:12.94 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 22]
4│ │ │ │ │ 更多精彩下载精品认准此店铺.url (181 Byte)
4│ │ │ │ │ 21 示范演奏.wma (3.23 MB)
4│ │ │ │ │ 20 模仿火车行进和汽笛的音色.wma (577.33 KB)
4│ │ │ │ │ 19 三吐音.wma (122.13 KB)
4│ │ │ │ │ 18 双吐音.wma (151.31 KB)
4│ │ │ │ │ 17 单吐音.wma (197.99 KB)
4│ │ │ │ │ 16 Folk Blues special演奏2.wma (1.62 MB)
4│ │ │ │ │ 15 Folk Blues special演奏1.wma (1.54 MB)
4│ │ │ │ │ 14 加上压音吹奏的Folk Blues special.wma (513.13 KB)
4│ │ │ │ │ 13 压音技巧练习.wma (308.88 KB)
4│ │ │ │ │ 12 压音的呼吸.wma (215.5 KB)
4│ │ │ │ │ 11 加上颤音吹奏的Folk Blues special.wma (518.97 KB)
4│ │ │ │ │ 10 颤音(快速时的音色).wma (116.29 KB)
4│ │ │ │ │ 09 颤音(慢速时的音色).wma (180.49 KB)
4│ │ │ │ │ 08 加上手振音吹奏的Folk Blues special.wma (518.97 KB)
4│ │ │ │ │ 07 手振音(双手手掌快速一张一合时的音色).wma (133.8 KB)
4│ │ │ │ │ 06 手振音(双手手掌慢速一张一合时的音色).wma (174.65 KB)
4│ │ │ │ │ 05 手振音(双手手掌闭合时的音色).wma (151.31 KB)
4│ │ │ │ │ 04 手振音(双手手掌张开时的音色).wma (157.14 KB)
4│ │ │ │ │ 03 Folk Blues special(快速).wma (518.97 KB)
4│ │ │ │ │ 02 Folk Blues special(慢速).wma (670.71 KB)
4│ │ │ │ │ 01 示范演奏.wma (1.45 MB)
3│ │ │ ├─TOMBO24孔复音口琴入门教学CD [文件夹大小:34.83 MB 子文件夹数: 0 子文件数: 13]
4│ │ │ │ │ 13 快乐的口琴音乐.wma (5.87 MB)
4│ │ │ │ │ 12 【故乡】卡拉OK伴奏.wma (1.12 MB)
4│ │ │ │ │ 11 用卡拉OK伴奏,吹奏【故乡】.wma (1.25 MB)
4│ │ │ │ │ 10 【故乡】练习2.wma (909.92 KB)
4│ │ │ │ │ 09 【故乡】练习1.wma (1.61 MB)
4│ │ │ │ │ 08 【小星星】练习2.wma (927.42 KB)
4│ │ │ │ │ 07 【小星星】练习1.wma (3.09 MB)
4│ │ │ │ │ 06 学会找音.wma (2.77 MB)
4│ │ │ │ │ 05 1、2、3、4的音阶.wma (8.3 MB)
4│ │ │ │ │ 04 吹1、3、5.wma (2.76 MB)
4│ │ │ │ │ 03 吹出完美的音色.wma (1.51 MB)
4│ │ │ │ │ 02 熟悉口琴.wma (3.66 MB)
4│ │ │ │ │ 01 解说.wma (1.08 MB)
2│ │ │ 音乐知识之五线谱.doc (112 KB)
2│ │ │ 学习五线谱(初学者专用).doc (1.51 MB)
2│ │ │ 乐理知识.doc (39 KB)
2│ │ │ 乐理.doc (946.5 KB)
2│ │ │ 口琴试吹.doc (140.03 KB)
2│ │ │ 口琴入门.doc (54.5 KB)
2│ │ │ 口琴教程.doc (44 KB)
2│ │ │ 口琴简谱.doc (344.5 KB)
2│ │ │ 口琴吹奏法.doc (284 KB)
2│ │ │ 基础乐理.doc (1.54 MB)
2│ │ │ 布鲁斯口琴入门解答(免费奉送广大琴友).doc (62.5 KB)
2│ │ │ 布鲁斯口琴(十孔口琴)音阶对照表.doc (55.5 KB)
2│ │ │ 《跟美国名师学口琴》中.doc (9.93 MB)
2│ │ │ 《跟美国名师学口琴》下.doc (5.31 MB)
2│ │ │ 《跟美国名师学口琴》上.doc (5.74 MB)
2│ │ │ 10孔布鲁斯口琴教程.doc (7.76 KB)
2│ │ │ 10孔布鲁斯BLUE口琴教程.doc (174 KB)

————————————

链接失效请加微信:1761747506

下载权限

查看
 • 免费下载
  评论并刷新后下载
  登录后下载

查看演示

 • {{attr.name}}:
您当前的等级为
登录后免费下载登录 小黑屋反思中,不准下载! 评论后刷新页面下载评论 支付以后下载 请先登录 您今天的下载次数(次)用完了,请明天再来 支付积分以后下载立即支付 支付以后下载立即支付 您当前的用户组不允许下载升级会员
您已获得下载权限 您可以每天下载资源次,今日剩余

给TA点赞
共{{data.count}}人
人已点赞
永久会员专属辉哥分享

29套动植物养殖技术学习教程视频+PDF电子书资料合集,百度网盘下载(183G)

2021-5-6 11:15:53

永久会员专属

200本罗辑思维往期推荐的经典必读书籍电子书PDF+TXT+EPUBE格式百度网盘资源合集汇总

2021-5-25 9:59:26

重要声明

本站所分享资料部分来自互联网公开渠道获取,仅供会员学习交流使用,QQ1761747506 请于24小时内删除,尊重原作者及出版方,如认为本站有使用不当的地方,或侵犯了您的权益,请联系本站工作人员,我们会及时删除。


如果遇到付费才可观看的文章,建议升级本站VIP。全站所有资源任意下免费看”。本站资源少部分采用7z压缩,为防止有人压缩软件不支持7z格式,7z解压,建议下载7-zip,zip、rar解压,建议下载WinRAR

168 条回复 A文章作者 M管理员
 1. 威廉

  链接失效

 2. 手套任性

  可以的

 3. longxin

  项目给力

 4. 玫瑰忐忑

  辉哥牛逼

 5. test39837644

  支持辉哥

 6. 铅笔复杂

  辉哥我想学项目

 7. 扬帆起航

 8. 6rice

  就服你

 9. markfang

  老哥 我想..

 10. a17173

  点赞是不可能点赞的

 11. 月光健忘

  支持辉哥

 12. hugo

  辉哥我想学项目

 13. hehe

 14. 任性踢凉面

  点赞是不可能点赞的

 15. 白云慈祥

 16. 落雪紫纱

  支持辉哥

 17. HYUNE

 18. 攀岩

  楼主写的很好,期待楼主可以出更多的干货

 19. 叶聪之声21

  项目不错!

 20. 殢无伤

  老哥 我想..

 21. 火火

  辉哥实在

 22. jiki

  可以的

 23. 香柔儿

  楼主写的很好,期待楼主可以出更多的干货

 24. 粉多多

  辉哥微信多少

 25. penny

  有道理

 26. maozm

  有道理

 27. AA金融家

  项目不错!

 28. 钢笔无聊

  挺有道理的!

 29. cqjl

  挺有道理的!

 30. xiaoxiao

  挺有道理的!

 31. 零度

  哈哈

 32. 狼行天下

  过来逛逛

 33. 树叶默默

 34. rr

  支持一下

 35. xiao
 36. test26286443

  有道理

 37. mnbvcxz

  就服你

 38. 戴

  项目不错!

 39. 哒哒哒

  666

 40. HAPPY

  过来逛逛

 41. jiu02@015wz.com

 42. bjxxhd

  老哥 我想学习..

 43. nian03@015wz.com

  辉哥写的很好,期待辉哥可以出更多的干货

 44. Bing

  支持辉哥

 45. print

  超喜欢这里的

 46. 洛小宸

  点个赞

 47. ken

  辉哥实在

 48. qinanboyou

  辉哥我想学项目

 49. 轩

  油管来的,辉哥带我

 50. 长颈鹿

  有道理

 51. binbin519

  项目不错!

 52. 顺其自然

  大佬,我要跟你混

 53. yyy

  随便看看

 54. 陈晖

  随便看看

 55. huilai

  辉哥我想学项目

 56. pl小可爱

  支持辉哥

 57. 口红糟糕

  老哥 我想学习..

 58. Gkz

  随便看看

 59. Jerry

  随便看看

 60. BUBU

  支持辉哥

 61. 视频VIP会员

  辉哥写的很好,期待辉哥可以出更多的干货

 62. 大碗深情

  挺有道理的!

 63. jiu10@015wz.com

  挺有道理的!

 64. 糊涂

  点个赞

 65. 随意体育

  辉哥实在

 66. Zero

  辉哥微信多少

 67. dream21

  辉哥微信多少

 68. smallwark

  可以的

 69. 局外人

  辉哥牛逼

 70. ⁢2386

  666

 71. 活着

  有道理

 72. fasfa
 73. wnsr1366

  有道理

 74. 无崖子

  辉哥牛逼

 75. sad123

  老哥 我想学习..

 76. Lhy

  就服你

 77. SmartGor

  辉哥写的很好,期待辉哥可以出更多的干货

 78. 简单

  老哥 我想学习..

 79. 韭菜王

  油管来的,辉哥带我

 80. 七爷
 81. Tadmin
 82. 铁头

  牛逼

 83. 哈米

  项目不错!

 84. 快乐

  点赞

 85. 十

  辉哥我想学项目

 86. 雨

  点个赞

 87. jjwlzl

  大佬,我要跟你混

 88. 小鱼

  有道理

 89. 身影聪明

  项目不错!

 90. 神龙架

  支持辉哥

 91. martin

  辉哥写的很好,期待辉哥可以出更多的干货

 92. 爱情

  666

 93. will

  学习一下

 94. asd07144

  辉哥还可以和你学习吗

 95. 懒洋洋

  有道理

 96. 发夹矮小

  项目不错!

 97. 111666

  学习

 98. 崔大叔

  牛逼

 99. 牛逼

 100. Pinoの조

  老哥 我想学习..

 101. mian

 102. 兔兔兔

  辉哥666

 103. 正

  牛逼

 104. 12

  随便看看

 105. 明哥

  牛逼

 106. dazhi666

  点个赞

 107. 666

  辉哥怎么做?

 108. 哈米2020

 109. KUUGE24

  大佬,我要跟你混

 110. win

  项目不错!

 111. 韭菜

  项目给力

 112. soul

  牛逼

 113. 蜜蜂幸福

  辉哥牛逼

 114. wsa

  项目给力

 115. 路人

  项目给力

 116. 到付件

  6666

 117. nian01

  点赞

 118. 天意

  有道理

 119. WillardNat

  牛逼

 120. 浮生若梦

  辉哥怎么做?

 121. admin

  项目不错!

 122. 许三良

  牛逼

 123. 酒窝单身

  项目不错!

 124. 崔大叔

 125. joejoe5

  辉哥牛逼

 126. 66666

  辉哥还可以和你学习吗

 127. fb99

  辉哥写的很好,期待辉哥可以出更多的干货

 128. lyevil

 129. domo

  辉哥牛逼

 130. aini

  666

 131. cbia

  辉哥还可以和你学习吗

 132. Danny

  点赞

 133. 小蚂蚁健忘

  辉哥写的很好,期待辉哥可以出更多的干货

 134. 月亮忧郁

  大佬,我要跟你混

 135. 白云慈祥

  油管来的,辉哥带我

 136. JoeLei

  支持一下

 137. zzzaa

  牛逼

 138. 就会后悔

  有道理

个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索